Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poplatky

Místní poplatek za psa:

Poplatek za psa hradí jeho držitel. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území obce Sudoměřice. Poplatek je hrazen u psů starších 3 měsíců. Povinnost uhradit poplatek za psa vzniká jeho držiteli v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy se občan stal držitelem psa staršího 3 měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než 1 rok se poplatek hradí v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu či sídla hradí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Povinnost hradit poplatek zaniká dnem, kdy fyzická nebo právnická osoba přestala být držitelem psa, přičemž se poplatek hradí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. Veškeré změny je nutné oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala a vyplnit formulář Zánik povinnosti hradit poplatek(y) za psa(y). Práva a povinnosti poplatníků jsou vymezeny v OZV obce Sudoměřice o místním poplatku ze psů.

Jaká je výše poplatku?

Poplatek za prvního psa činí 100 Kč/rok. Za druhého a každého dalšího psa patřícímu stejnému držiteli je poplatek 150 Kč/rok. Poplatek je možné uhradit:

 • hotově/kartou na pokladně OÚ Sudoměřice, 
 • úhradou složenky na pobočkách České pošty,
 • bankovním převodem na č.ú. 8127671/0100 (do var. symbolu  poplatník uvede číslo popisné svého domu a do poznámky uvede „Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství“.

Jakým způsobem se lze registrovat ke hrazení poplatku za psa?

Držitel psa vyplní formulář Přihlášení ke hrazení místního poplatku za psa, vlastnoručně jej podepíše a odevzdá do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců. Při registraci obdrží držitel pro svého psa evidenční známku. 

 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

Poplatníkem je fyzická osoba, která je v obci přihlášena k trvalému pobytu, vlastník nemovité věci, která je umístěna na území obce (spoluvlastníci nemovité věci jsou povinni plnit tuto povinnost společně a bez rozdílů). Poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost hradit tento poplatek vznikla, vyplnit formulář Přihlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a odevzdat jej na obecním úřadu. Ostatní poplatníci (cizinci a vlastníci nemovitostí, kde není hlášena k pobytu žádná osoba) do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, vyplnit formulář Přihlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro vlastníka nemovitosti, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a odevzdat jej na obecním úřadu. Poplatník je zároveň povinen ohlásit zánik či změnu své poplatkové povinnosti, vyplnit formulář Ohlášení změny k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a odevzdat jej na obecním úřadu, popřípadě doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od hrazení tohoto poplatku. Práva a povinnosti poplatníků jsou vymezeny v OZV obce Sudoměřice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Jaká je výše poplatku?

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí: 660 Kč/osobu/rok. Poplatek je možné uhradit:

 • hotově/kartou na pokladně OÚ Sudoměřice, 
 • úhradou složenky na pobočkách České pošty,
 • bankovním převodem na č.ú. 8127671/0100 (do var. symbolu  poplatník uvede číslo popisné svého domu a do poznámky uvede „Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství“

Komu vzniká úleva či osvobození od tohoto poplatku?

Od povinnosti hradit tento poplatek je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této obci bydliště,
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Dále se od poplatku osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

 • v příslušném kalendářním roce dovrší věk 70 let a více,
 • má místo trvalého pobytu v obci Sudoměřice na ohlašovně, tj. Sudoměřice č.p. 322,
 • pobývá nepřetržitě nejméně po dobu 12 měsíců mimo území obce Sudoměřice.

Od poplatku je osvobozeno 3. a každé další nezaopatřené dítě v rodině s více než 2 dětmi. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.