Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poplatky

Místní poplatek ze psa:

Práva a povinnosti poplatníků jsou vymezeny v Obecně závazné vyhlášce obce Sudoměřice č. 4/2019, o místním poplatku ze psů: ZDE

Kdo je poplatníkem?

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Sudoměřice. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Kdy vzniká a zaniká poplatková povinnost?

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího 3 měsíců.

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Jaká je výše poplatku?

  • za prvního psa: 100 Kč/rok
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 150 Kč/rok 

Jakým způsobem se lze zaregistrovat k poplatku ze psů?

Poplatník vyplní formulář ohlášení k místnímu poplatku ze psů, který musí být vlastnoručně podepsán, a to do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců. Při registraci obdrží jeho držitel evidenční známku pro psa. 

Jak postupovat v případě změny údajů v přiznání k poplatku ze psů, úhynu psa, jeho prodeji, apod.?

Veškeré změny je nutno oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala a vyplnit formulář Zánik poplatkové povinnosti za psa(y).

 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

Práva a povinnosti poplatníků za komunální odpad jsou vymezeny v Obecně závazné vyhlášce obce Sudoměřice č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství: ZDE

Kdo je poplatníkem?

(1)Poplatníkem poplatku je:

a)fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b)vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

(2)Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Do kdy je poplatník povinen se přihlásit k poplatku?

Poplatník je povinen ohlásit na OÚ Sudoměřice vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla a vyplnit formulář Ohlášení k MP za obecní systém odpadového hospodářství.

Ostatní poplatníci (cizinci a vlastníci domů a bytů, kde není hlášena k pobytu žádná osoba) do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, viz formulář Ohlášení k MP za obecní systém odp. hosp. pro vlastníka bytu,RD,stavby určené k rod.rekreaci,ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Stejně tak je povinnost ohlásit i zánik nebo změnu své poplatkové povinnosti, viz formulář Ohlášení změny k MP za obecní systém odpadového hospodářství, popřípadě doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.

Jaká je výše poplatku?

Poplatek za komunální odpad činí: 540 Kč/osobu/rok.

Osvobození a úlevy

1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

    a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této obci bydliště,

    b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

        nebo  školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

    c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu 

        obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

    d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo

        v chráněném bydlení, nebo

    e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

    a) v příslušném kalendářním roce dovrší věk 70 let a více,

    b) má místo trvalého pobytu v obci Sudoměřice na ohlašovně, tj. Sudoměřice č.p. 322

    c) je přihlášená v obci v místech, kde se neprovádí svoz odpadu (t.j. č.p. 346 a 345 u Výklopníku).

    d) pobývá nepřetržitě nejméně po dobu 12 měsíců mimo území obce Sudoměřice

3. Od poplatku se osvobozuje třetí a každé další nezaopatřené dítě v rodině s více než dvěma dětmi.

4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou 

    nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Způsoby úhrady místních poplatků

  • hotově/kartou na pokladně OÚ Sudoměřice – č.p. 322, 
  • hotově úhradou složenky na pobočkách České pošty,
  • bezhotovostním bankovním převodem na č.ú. 8127671/0100, do V.S. uvést: č.p. RD, do poznámky uvést: „poplatek za odpad“.