Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prodeje a pronájmy

Zveřejnění záměru o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemků v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.03.2023 | Zveřejněno do: 18.03.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemků v k.ú. Sudoměřice. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 02.03.2023

Zveřejněno do: 18.03.2023

Zveřejnění záměru výpůjčky pozemků parc. č. 1887, parc. č. 47/3 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 16.01.2023 | Zveřejněno do: 01.02.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr vypůjčit předem vybranému zájemci níže uvedené pozemky nacházející se v k.ú. Sudoměřice. Pozemek parc. č. 1887 - orná půda o výměře 2517 m2, pozemek parc. č. 47/3 - ostatní plocha o výměře 419 m2. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.01.2023

Zveřejněno do: 01.02.2023

Zveřejnění záměru pachtu vybraných pozemků v k.ú. Sudoměřice 2

Značka: | Zveřejněno od: 09.12.2022 | Zveřejněno do: 25.12.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), záměr propachtovat níže uvedené pozemky nacházející se v k.ú. Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 09.12.2022

Zveřejněno do: 25.12.2022

Zveřejnění záměru pachtu vybraných pozemků v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 09.12.2022 | Zveřejněno do: 25.12.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), záměr propachtovat níže uvedené pozemky nacházející se v k.ú. Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 09.12.2022

Zveřejněno do: 25.12.2022

Záměr výpůjčky nemovitosti č.p. 307 (4b.j.)

Značka: | Zveřejněno od: 01.12.2022 | Zveřejněno do: 19.12.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), záměr vypůjčit nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí:  

  • Bytový dům č.p. 307 (4b.j.) na pozemku parc.č. 695/2 o výměře 374 m2
všech zapsáno na LV č. 1 pro KÚ a obec Sudoměřice. a to předem vybraným nájemcům. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.12.2022

Zveřejněno do: 19.12.2022

Zveřejnění záměru o uzavření dohody o zrušení a vypořádání podíl.spoluvlastnictví poz. p.č.2654/77

Značka: | Zveřejněno od: 01.09.2022 | Zveřejněno do: 19.09.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 2654/77 o výměře 9418 m2, orná půda (Obec Sudoměřice - podíl 1/8 a společnost Žerotín, a.s. - podíl 21/24), zapsané na LV 2709 u Kú pro JmK se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Hodonín pro obec a k.ú. Sudoměřice. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.09.2022

Zveřejněno do: 19.09.2022

Zveřejnění záměru prodat pozemky parc. č. 1910/7, parc. č. 1910/10, parc. č. 1910/11

Značka: | Zveřejněno od: 10.08.2022 | Zveřejněno do: 27.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat pozemek p.č.1910/7, ostatní plocha; pozemek p.č. 1910/10, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba Sudoměřice č.p. 553 (LV č. 2522);  pozemek p.č. 1910/11, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba Sudoměřice č.p. 553 (LV č. 2522); všechny pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Sudoměřice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na LV č. 1, a to předem vybranému zájemci. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 10.08.2022

Zveřejněno do: 27.08.2022

Zveřejnění záměru vypůjčit pozemky parc.č. 3205/10, parc.č. 3205/9, parc.č. 1786/124 a část poz. parc.č. 1788/1 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.08.2022 | Zveřejněno do: 25.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr vypůjčit níže popsané nemovitosti v katastru nemovitostí: pozemek parc. č. 3205/10 - orná půda o výměře 66 m2, pozemek parc. č. 3205/9 - orná půda o výměře 300 m2, pozemek parc. č. 1786/124 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2, jehož součástí je stavby technického vybavení - vodárka a část pozemku parc. č. 1788/1 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 170 m2, vše zapsáno na LV č. 1 pro KÚ a obec Sudoměřice, a to předem vybranému nájemci. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.08.2022

Zveřejněno do: 25.08.2022

Zveřejnění záměru výpůjčky stavby nezapsané v KN, hosp. most – parc. č. 41869 a parc.č. 41866/2v k.ú. Skalica a parc.č. 1866/1 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.08.2022 | Zveřejněno do: 25.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr vypůjčit stavbu nezapsanou v katastru nemovitostí, hospodářský most, nacházející se v ř.km 0,672 od ústí Radějovky do Moravy a rozkládající se na pozemku ve vlastnictví obce Sudoměřice parc. č. 41869 v k.ú. Skalica, Slovenská republika, a dále na pozemcích parc. č. 1866/1 v k.ú. Sudoměřice a parc. č. 41866/2 v k.ú. Skalica (dále jen jako "Most"), a to: České republice - Ředitelství vodních cest ČR, organizační složce státu zřízené Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 a 12), se sídlem: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15, IČO: 67981801. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.08.2022

Zveřejněno do: 25.08.2022

Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 3205/1 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.08.2022 | Zveřejněno do: 25.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr propachtovat část pozemku p. č. 3205/1, o výměře 272 m2, nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na LV č.1 u Kú pro JmK, katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybrenému zájemci. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.08.2022

Zveřejněno do: 25.08.2022