Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prodeje a pronájmy

Zveřejnění záměru o uzavření dohody o zrušení a vypořádání podíl.spoluvlastnictví poz. p.č.2654/77

Značka: | Zveřejněno od: 01.09.2022 | Zveřejněno do: 19.09.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 2654/77 o výměře 9418 m2, orná půda (Obec Sudoměřice - podíl 1/8 a společnost Žerotín, a.s. - podíl 21/24), zapsané na LV 2709 u Kú pro JmK se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Hodonín pro obec a k.ú. Sudoměřice. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.09.2022

Zveřejněno do: 19.09.2022

Zveřejnění záměru prodat pozemky parc. č. 1910/7, parc. č. 1910/10, parc. č. 1910/11

Značka: | Zveřejněno od: 10.08.2022 | Zveřejněno do: 27.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat pozemek p.č.1910/7, ostatní plocha; pozemek p.č. 1910/10, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba Sudoměřice č.p. 553 (LV č. 2522);  pozemek p.č. 1910/11, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba Sudoměřice č.p. 553 (LV č. 2522); všechny pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Sudoměřice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na LV č. 1, a to předem vybranému zájemci. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 10.08.2022

Zveřejněno do: 27.08.2022

Zveřejnění záměru vypůjčit pozemky parc.č. 3205/10, parc.č. 3205/9, parc.č. 1786/124 a část poz. parc.č. 1788/1 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.08.2022 | Zveřejněno do: 25.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr vypůjčit níže popsané nemovitosti v katastru nemovitostí: pozemek parc. č. 3205/10 - orná půda o výměře 66 m2, pozemek parc. č. 3205/9 - orná půda o výměře 300 m2, pozemek parc. č. 1786/124 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2, jehož součástí je stavby technického vybavení - vodárka a část pozemku parc. č. 1788/1 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 170 m2, vše zapsáno na LV č. 1 pro KÚ a obec Sudoměřice, a to předem vybranému nájemci. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.08.2022

Zveřejněno do: 25.08.2022

Zveřejnění záměru výpůjčky stavby nezapsané v KN, hosp. most – parc. č. 41869 a parc.č. 41866/2v k.ú. Skalica a parc.č. 1866/1 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.08.2022 | Zveřejněno do: 25.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr vypůjčit stavbu nezapsanou v katastru nemovitostí, hospodářský most, nacházející se v ř.km 0,672 od ústí Radějovky do Moravy a rozkládající se na pozemku ve vlastnictví obce Sudoměřice parc. č. 41869 v k.ú. Skalica, Slovenská republika, a dále na pozemcích parc. č. 1866/1 v k.ú. Sudoměřice a parc. č. 41866/2 v k.ú. Skalica (dále jen jako "Most"), a to: České republice - Ředitelství vodních cest ČR, organizační složce státu zřízené Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 a 12), se sídlem: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15, IČO: 67981801. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.08.2022

Zveřejněno do: 25.08.2022

Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 3205/1 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.08.2022 | Zveřejněno do: 25.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr propachtovat část pozemku p. č. 3205/1, o výměře 272 m2, nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na LV č.1 u Kú pro JmK, katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybrenému zájemci. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.08.2022

Zveřejněno do: 25.08.2022

Zveřejnění záměru prodeje poz parc. č. 47/4 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 27.07.2022 | Zveřejněno do: 12.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek předem vybranému zájemci, a to: - nově vzniklý pozemek parc. č. 47/4 v k.ú. Sudoměřice - ost. plocha - 16 m2, který se vznikl na základě GP pro rozdělení pozemků č. 989-78/2022, nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na LV č.1 u Kú pro JmK, katastrální pracoviště Hodonín. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 27.07.2022

Zveřejněno do: 12.08.2022

Zveřejnění záměru prodat nepotřebný majetek dlažba

Značka: | Zveřejněno od: 13.06.2022 | Zveřejněno do: 30.06.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to: Dlažba betonová o rozměru 30 x 30 x 3,5-4cm - Jedná se o použitou dlažbu z chodníků, které byly vybudovány v minulých desetiletích - Stáří dlažby cca 40 let - Opotřebení 80% Minimální cena činí 10,-Kč/kus. (k dispozici je cca 5000 ks) O zveřejnění tohoto záměru rozhodl v souladu s § 102 odst. 3 ve spojení s § 99 odst. 2 zákona o obcích, František Mikéska, starosta obce. Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat svou nabídku po dobu zveřejnění tohoto záměru, a to u Obecního úřadu Sudoměřice do 30.6.2022 do 12:00 hodin. Následně pak až do vyprodání zásob. Ve Vaší nabídce uveďte: - přesnou identifikaci zájemce (údaje do kupní smlouvy či objednávky) - nabídkovou cenu v členění – cena / 1 ks

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.06.2022

Zveřejněno do: 30.06.2022

Zveřejnění záměru pozemků parc. č. 1599/28 a parc. č. 1599/38 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.06.2022 | Zveřejněno do: 24.06.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek předem vybranému zájemci, a to: - nově vzniklý pozemek parc. č. 1599/28 v k.ú. Sudoměřice - ost. plocha - 12 m2, který se vznikl na základě GP pro rozdělení pozemků č. 983-1406/2021 - nově vzniklý pozemek parc. č. 1599/38 v k.ú. Sudoměřice - ost. plocha - 10 m2, který se vznikl na základě GP pro rozdělení pozemků č. 983-1406/2021, nacházející se v katastrálním území   Sudoměřice, který je zapsán na LV č.1 u Kú pro JmK, katastrální pracoviště Hodonín. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.06.2022

Zveřejněno do: 24.06.2022

Zveřejnění záměru směny pozemků – Valcha

Značka: | Zveřejněno od: 13.05.2022 | Zveřejněno do: 30.05.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to tak, že: z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 přejde do vlastnictví předem vybranému zájemci (ČR - Statní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov): • pozemek parc.č. 2180 – orná půda – výměra 2 941 m2, • pozemek parc.č. 2192 – orná půda – výměra 10 738 m2, • pozemek parc.č. 2129 – orná půda – výměra 7 448 m2, • pozemek parc.č. 2750 – orná půda – výměra 3306 m2, • pozemek parc.č. 2753 – orná půda – výměra 2268 m2, vše zapsáno v KN na LV 1 pro obec a k.ú. Sudoměřice, a z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331: • pozemek parc.č. 1950 – trvalý travní porost – výměra 17 575 m2 • pozemek parc.č. 1951 – jiná plocha – výměra 68 m2, • pozemek parc.č. 1953 – orná půda – výměra 2 303 m2, tyto pozemky jsou zapsány v KN na LV 10 002 pro obec a k.ú. Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 13.05.2022

Zveřejněno do: 30.05.2022

Zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 3669 a parc. č. 1781/16

Značka: | Zveřejněno od: 02.05.2022 | Zveřejněno do: 18.05.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 1218/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to: - z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 69666,IČO 00285331 přejde do vlastnictví Petra Zatloukala č. p. 79, Sudoměřice: pozemek parc. č. 3669-druh pozemku zahrada-výměra 402 m2 - z vlastnictví Petra Zatloukala, č.p. 79, Sudoměřice,69666, přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 69666: pozemek parc. č. 1781/16-druh pozemku ost. plocha-výměra 294m2. Výše uvedené pozemky jsou zapsány v KN u Kú pro JmK, kat. pracoviště Hodonín pro Obec Sudoměřice a k.ú. Sudpoměřice. Doplatek ve prospěch Obce Sudoměřice činí 2700,-Kč.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.05.2022

Zveřejněno do: 18.05.2022