Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prodeje a pronájmy

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU p.č. 933 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.04.2024 | Zveřejněno do: 18.04.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat pozemek p. č. 933, zast. plocha a nádvoří; tento pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a katastrální území Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.04.2024

Zveřejněno do: 18.04.2024

Zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc.č. 1781/1 a  parc.č. 1782/1

Značka: | Zveřejněno od: 01.03.2024 | Zveřejněno do: 18.03.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r   p r o n a j m o u t části pozemků:  

 • č. 1781/1 – ostatní plocha o výměře 1 240,52 m2
 • č. 1782/1 – ostatní plocha o výměře 3 219,94 m2
vše v k.ú. Sudoměřice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Sudoměřice, a to předem vybranému nájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.03.2024

Zveřejněno do: 18.03.2024

Zveřejnění záměru směny pozemků 1/2024

Značka: | Zveřejněno od: 26.01.2024 | Zveřejněno do: 12.02.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“) záměr směnit svůj majetek, a to tak, že:   z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, přejde do vlastnictví pana Ladislava Šimečka, bytem Vacenovice, pozemek zapsaný na LV 1 pro k.ú. a obec Sudoměřice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín:

 • č. 2600 – orná půda – o výměře 9499m2
a z vlastnictví pana Ladislava Šimečka, přejdou do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, tyto pozemky zapsané na LV 474 pro k.ú. a obec Sudoměřice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín:
 • č.1781/18 – ostatní plocha/manipulační plocha – o výměře 315m2
 • č.1843/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace – o výměře 29m2
 • č.1845/5 – ostatní plocha/jiná plocha – o výměře 376m2
 • č.1909/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace - o výměře 791m2
 • č.2959 – trvalý travní porost – o výměře 4113m2
 • č.2968 – trvalý travní porost – o výměře 2007m2
 • č.3027- trvalý travní porost – o výměře 1165m2
 • č.4982 - orná půda - o výměře 681 m2
  Směna je řešena bez doplatku.   Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit po dobu zveřejnění tohoto záměru, a to u Obecního úřadu Sudoměřice do 12.02. 2024 do 12:00 hod.   O zveřejnění tohoto záměru rozhodl v souladu §102 odst. 3 ve spojení s §99 odst. 2 zákona o obcích, František Mikéska, starosta obce.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 26.01.2024

Zveřejněno do: 12.02.2024

Záměr propachtovat pozemky

Značka: | Zveřejněno od: 08.01.2024 | Zveřejněno do: 29.04.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č.  128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r propachtovat pozemky:

 • č. 1585, orná půda, o výměře 3974 m2,
 • č. 1666/29, orná půda, o výměře 3249 m2
 • č. 1713/1, orná půda, o výměře 9652 m2
 • č. 1713/16, orná půda, o výměře 1194 m2
 • č. 1713/29, orná půda, o výměře 12481 m2
 • č. 1786/114, orná půda, o výměře 10679 m2
 • č. 1950, orná půda, o výměře 17575 m2
v k.ú. a obci Sudoměřice. nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č.  1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.01.2024

Zveřejněno do: 29.04.2024

Zveřejnění směny části pozemků p.č. 947/1 a p.č. 1681/2

Značka: | Zveřejněno od: 06.12.2023 | Zveřejněno do: 22.12.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst.1 zákona č. 128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ( dále také jako "zákon o obcích") záměr směnit svůj majetek, a to tak, že: - z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČO: 00285331, přejde do vlastnictví SJM Kočvara Ondřej a Kočvarová Anna, č.p. 606, 696 66 Sudoměřice, část pozemku parc. č. 947/1 v k.ú. Sudoměřice - ostatní plocha, ostatní komunikace - o výměře 15 m2 - z vlastnictví SJM Kočvara Ondřej a Kočvarová Anna, č.p. 606, 696 66 Sudoměřice, přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČO: 00285331, část pozemku parc. č. 1681/2 v k.ú. Sudoměřice - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 s doplatkem ve výši 1700,-Kč. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 06.12.2023

Zveřejněno do: 22.12.2023

Zveřejnění záměru propachtovat majetek – kanalizaci a vodovod – VaKu Hodonín, a.s.

Značka: | Zveřejněno od: 29.11.2023 | Zveřejněno do: 15.12.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“) záměr propachtovat  svůj níže uvedený majetek (kanalizaci a vodovod) předem vybranému zájemci – společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ 49454544, DIČ: CZ49454544, jako provozovateli vodního díla. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 29.11.2023

Zveřejněno do: 15.12.2023

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 303 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 06.11.2023 | Zveřejněno do: 22.11.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat svůj majetek:  část pozemku p.č.303/1 v k.ú. Sudoměřice - ostatní plocha, ostatní komunikace - o výměře cca 2 m2. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 06.11.2023

Zveřejněno do: 22.11.2023

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 131 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 06.11.2023 | Zveřejněno do: 22.11.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat svůj majetek:  pozemek p.č.131 v k.ú. Sudoměřice - zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 31 m2 Více  informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 06.11.2023

Zveřejněno do: 22.11.2023

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 562/1 a 562/2, v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 06.11.2023 | Zveřejněno do: 22.11.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat svůj majetek:  část pozemku p.č.562/1,  v k.ú. Sudoměřice - zahrada - o výměře cca 27 m2 a část pozemku p.č. 562/2 v k.ú. Sudoměřice - zastavěná plocha a nádvoří - o výměře cca 40 m2. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 06.11.2023

Zveřejněno do: 22.11.2023

Záměr směny pozemku mezi Obcí Sudoměřice a Žerotín a.s.

Značka: | Zveřejněno od: 25.07.2023 | Zveřejněno do: 11.08.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“) záměr směnit svůj majetek, a to tak, že:   z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, přejdou do vlastnictví Žerotín, a.s., Za Drahou 1331, 696 62 Strážnice, IČ: 63495465, tyto pozemky:  

Katastrální území LV Parcelní číslo Druh pozemku Výměra (m²) Vlastnický podíl Výměra (m²) po započtení VP
Petrov 2556 1465/5 orná půda 817 817
Petrov 2556 1459/109 orná půda 1672 1672
Petrov 2556 1459/83 orná půda 5465 5465
Petrov 2556 1425/3 ostatní plocha 101 101
Petrov 2556 2090/18 orná půda 556 556
Petrov 2556 2169/14 orná půda 1757 1757
Sudoměřice 1 2654/75 orná půda 1588 1588
Sudoměřice 1 2593 orná půda 12705 12705
Sudoměřice 1 4086 vinice 1441 1441
Petrov 1126 2097/13 orná půda 7091 1/6 1181,833333
Sudoměřice 1 3151 orná půda 1437 1437
Sudoměřice 1 3106 orná půda 870 870
Sudoměřice 1 2586/111 orná půda 4921 4921
Sudoměřice 1 2654/88 orná půda 1988 1988
  Celkem výměra při započtení spoluvlastnických podílů a při zohlednění využití jednotlivých pozemků činí 36 499,83 m².   a       z vlastnictví Žerotín, a.s., Za Drahou 1331, 696 62 Strážnice, IČ: 63495465, přejdou do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, tyto pozemky:  
LV Parcelní číslo Druh pozemku Výměra (m²) Vlastnický podíl Výměra (m²) po započtení VP
2219 1405/31 ostatní plocha 21 21
2219 1405/39 ostatní plocha 21 21
2219 1405/71 ostatní plocha 21 21
2219 1405/109 ostatní plocha 40 40
2219 1405/109 ostatní plocha 19 19
2219 1422/3 ostatní plocha 417 417
2219 1424/1 trvalý travní porost 688 688
2219 1421/3 trvalý travní porost 364 364
2219 1421/1 trvalý travní porost 943 943
2219 1485/33 orná půda 212 212
2219 1485/31 orná půda 342 342
2219 1485/27 orná půda 122 122
2219 1485/25 orná půda 77 77
2219 1485/22 orná půda 245 245
2219 1485/18 orná půda 103 103
2219 1485/10 orná půda 376 376
2219 1485/39 orná půda 291 291
2219 1485/9 orná půda 984 984
2219 1485/6 orná půda 471 471
2219 5326 orná půda 23 23
2219 5328 orná půda 125 125
2219 1505/15 ostatní plocha 101 101
2219 2654/169 orná půda 1588 Nově vzniklý pozemek 1588
2219 2654/168 orná půda 288 Nově vzniklý pozemek 288
2219 1052/51 ostatní plocha 72 72
2219 1781/28 ostatní plocha 1982 1982
2219 1781/35 ostatní plocha 1263 1263
2219 1781/34 ostatní plocha 1434 1434
2219 1786/94 orná půda 2651 2651
2219 1786/92 orná půda 6098 6098
2219 1786/86 orná půda 3965 3965
2219 1778/3 vinice 169 169
2219 1779/1 ostatní plocha 159 159
2219 1780/3 ostatní plocha 79 79
2219 1781/42 ostatní plocha 32 32
2219 1781/43 ostatní plocha 31 31
2219 4660 orná půda 424 424
2219 4944 orná půda 493 493
2219 1823/3 ostatní plocha 393 393
2219 1823/5 ostatní plocha 292 292
2219 1823/14 ostatní plocha 37 37
2219 1823/17 orná půda 22 22
2219 1423/25 ostatní plocha 140 140
2219 1497/7 vodní plocha 56 56
2219 1509/1 orná půda 680 680
2219 1509/2 orná půda 219 219
2219 1509/3 orná půda 219 219
2219 3093 orná půda 911 911
2219 4662 orná půda 4391 4391
2219 4667 orná půda 2395 2395
  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Sudoměřice a k.ú. Sudoměřice.   Celkem výměra při započtení spoluvlastnických podílů a při zohlednění využití jednotlivých pozemků činí 36 519 m² s doplatkem ve výši 575,-Kč.   Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit po dobu zveřejnění tohoto záměru, a to u Obecního úřadu Sudoměřice do 11.8. 2023 do 12:00 hod.   O zveřejnění tohoto záměru rozhodl v souladu §102 odst. 3 ve spojení s §99 odst. 2 zákona o obcích, František Mikéska, starosta obce. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 25.07.2023

Zveřejněno do: 11.08.2023