Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prodeje a pronájmy

Záměr směny pozemku mezi Obcí Sudoměřice a Žerotín a.s.

Značka: | Zveřejněno od: 25.07.2023 | Zveřejněno do: 11.08.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“) záměr směnit svůj majetek, a to tak, že:   z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, přejdou do vlastnictví Žerotín, a.s., Za Drahou 1331, 696 62 Strážnice, IČ: 63495465, tyto pozemky:  

Katastrální území LV Parcelní číslo Druh pozemku Výměra (m²) Vlastnický podíl Výměra (m²) po započtení VP
Petrov 2556 1465/5 orná půda 817 817
Petrov 2556 1459/109 orná půda 1672 1672
Petrov 2556 1459/83 orná půda 5465 5465
Petrov 2556 1425/3 ostatní plocha 101 101
Petrov 2556 2090/18 orná půda 556 556
Petrov 2556 2169/14 orná půda 1757 1757
Sudoměřice 1 2654/75 orná půda 1588 1588
Sudoměřice 1 2593 orná půda 12705 12705
Sudoměřice 1 4086 vinice 1441 1441
Petrov 1126 2097/13 orná půda 7091 1/6 1181,833333
Sudoměřice 1 3151 orná půda 1437 1437
Sudoměřice 1 3106 orná půda 870 870
Sudoměřice 1 2586/111 orná půda 4921 4921
Sudoměřice 1 2654/88 orná půda 1988 1988
  Celkem výměra při započtení spoluvlastnických podílů a při zohlednění využití jednotlivých pozemků činí 36 499,83 m².   a       z vlastnictví Žerotín, a.s., Za Drahou 1331, 696 62 Strážnice, IČ: 63495465, přejdou do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, tyto pozemky:  
LV Parcelní číslo Druh pozemku Výměra (m²) Vlastnický podíl Výměra (m²) po započtení VP
2219 1405/31 ostatní plocha 21 21
2219 1405/39 ostatní plocha 21 21
2219 1405/71 ostatní plocha 21 21
2219 1405/109 ostatní plocha 40 40
2219 1405/109 ostatní plocha 19 19
2219 1422/3 ostatní plocha 417 417
2219 1424/1 trvalý travní porost 688 688
2219 1421/3 trvalý travní porost 364 364
2219 1421/1 trvalý travní porost 943 943
2219 1485/33 orná půda 212 212
2219 1485/31 orná půda 342 342
2219 1485/27 orná půda 122 122
2219 1485/25 orná půda 77 77
2219 1485/22 orná půda 245 245
2219 1485/18 orná půda 103 103
2219 1485/10 orná půda 376 376
2219 1485/39 orná půda 291 291
2219 1485/9 orná půda 984 984
2219 1485/6 orná půda 471 471
2219 5326 orná půda 23 23
2219 5328 orná půda 125 125
2219 1505/15 ostatní plocha 101 101
2219 2654/169 orná půda 1588 Nově vzniklý pozemek 1588
2219 2654/168 orná půda 288 Nově vzniklý pozemek 288
2219 1052/51 ostatní plocha 72 72
2219 1781/28 ostatní plocha 1982 1982
2219 1781/35 ostatní plocha 1263 1263
2219 1781/34 ostatní plocha 1434 1434
2219 1786/94 orná půda 2651 2651
2219 1786/92 orná půda 6098 6098
2219 1786/86 orná půda 3965 3965
2219 1778/3 vinice 169 169
2219 1779/1 ostatní plocha 159 159
2219 1780/3 ostatní plocha 79 79
2219 1781/42 ostatní plocha 32 32
2219 1781/43 ostatní plocha 31 31
2219 4660 orná půda 424 424
2219 4944 orná půda 493 493
2219 1823/3 ostatní plocha 393 393
2219 1823/5 ostatní plocha 292 292
2219 1823/14 ostatní plocha 37 37
2219 1823/17 orná půda 22 22
2219 1423/25 ostatní plocha 140 140
2219 1497/7 vodní plocha 56 56
2219 1509/1 orná půda 680 680
2219 1509/2 orná půda 219 219
2219 1509/3 orná půda 219 219
2219 3093 orná půda 911 911
2219 4662 orná půda 4391 4391
2219 4667 orná půda 2395 2395
  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Sudoměřice a k.ú. Sudoměřice.   Celkem výměra při započtení spoluvlastnických podílů a při zohlednění využití jednotlivých pozemků činí 36 519 m² s doplatkem ve výši 575,-Kč.   Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit po dobu zveřejnění tohoto záměru, a to u Obecního úřadu Sudoměřice do 11.8. 2023 do 12:00 hod.   O zveřejnění tohoto záměru rozhodl v souladu §102 odst. 3 ve spojení s §99 odst. 2 zákona o obcích, František Mikéska, starosta obce. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 25.07.2023

Zveřejněno do: 11.08.2023

Záměr směny pozemků v k.ú Sudoměřice – Valcha

Značka: | Zveřejněno od: 25.07.2023 | Zveřejněno do: 11.08.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to tak, že:   z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 přejde do vlastnictví předem vybranému zájemci (ČR - Statní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov):  

 • pozemek parc.č. 3451 – orná půda – výměra 1646 m2,
 • pozemek parc.č. 3636 – zahrada – výměra 680 m2,
         vše zapsáno v KN na LV 1 pro obec a k.ú. Sudoměřice,   a   z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331:  
 • pozemek parc.č. 1952 – zastavěná ploch a nádvoří – výměra 1492 m2
        součástí převáděného pozemku jsou i nemovitosti na něm stojící, tj.  budova bez č.p. (hájenka) a doplňková stavba k budově (sklep)   tento pozemek je zapsán v KN na LV 10 002 pro obec a k.ú. Sudoměřice.   Doplatek ze strany Obec Sudoměřice činí 855 350,-Kč.   O zveřejnění tohoto záměru rozhodl v souladu s § 102 odst. 3 ve spojení s § 99 odst. 2 zákona o obcích, František Mikéska, starosta obce.   Třetí osoby se mohou k tomuto záměru vyjádřit po dobu zveřejnění tohoto záměru, a to u Obecního úřadu Sudoměřice do 11.8.2023 do 12:00 hodin.  

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 25.07.2023

Zveřejněno do: 11.08.2023

Zveřejnění záměru pronajmout pozemky dle přílohy v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 16.06.2023 | Zveřejněno do: 03.07.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r pronajmout:

 • pozemek parc. č. 1852/8, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 28 m2,
 • pozemek parc. č. 1852/14, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 16 m2,
 • pozemek parc. č. 1852/22, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 21 m2,
 • pozemek parc. č. 1852/26, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 18 m2,
 • pozemek parc. č. 2898, druh pozemku – orná půda, o výměře 402 m2,
 • části pozemku parc. č. 2904, druh pozemku – orná půda, o výměře 238 m2,
 • části pozemku parc. č. 2924, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 861 m2,
 • pozemek parc. č. 3034/2, druh pozemku – trvalý travní porost, o výměře 99 m2,
 • pozemek parc. č. 3039, druh pozemku – trvalý travní porost, o výměře 659 m2,
 • pozemek parc. č. 3048, druh pozemku – orná půda, o výměře 165 m2,
 • pozemek parc. č. 3049/1, druh pozemku – orná půda, o výměře 259 m2,
 • pozemek parc. č. 3064, druh pozemku – orná půda, o výměře 125 m2,
 • pozemek parc. č. 3065, druh pozemku – orná půda, o výměře 736 m2,
 • pozemek parc. č. 3070/1, druh pozemku – orná půda, o výměře 902 m2,
vše v k.ú. Sudoměřice, zapsáno na LV č. 1 pro k.ú. Sudoměřice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 67981801.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 16.06.2023

Zveřejněno do: 03.07.2023

Zveřejnění záměru o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemků v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.03.2023 | Zveřejněno do: 18.03.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemků v k.ú. Sudoměřice. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 02.03.2023

Zveřejněno do: 18.03.2023

Zveřejnění záměru výpůjčky pozemků parc. č. 1887, parc. č. 47/3 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 16.01.2023 | Zveřejněno do: 01.02.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr vypůjčit předem vybranému zájemci níže uvedené pozemky nacházející se v k.ú. Sudoměřice. Pozemek parc. č. 1887 - orná půda o výměře 2517 m2, pozemek parc. č. 47/3 - ostatní plocha o výměře 419 m2. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.01.2023

Zveřejněno do: 01.02.2023

Zveřejnění záměru pachtu vybraných pozemků v k.ú. Sudoměřice 2

Značka: | Zveřejněno od: 09.12.2022 | Zveřejněno do: 25.12.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), záměr propachtovat níže uvedené pozemky nacházející se v k.ú. Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 09.12.2022

Zveřejněno do: 25.12.2022

Zveřejnění záměru pachtu vybraných pozemků v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 09.12.2022 | Zveřejněno do: 25.12.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), záměr propachtovat níže uvedené pozemky nacházející se v k.ú. Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 09.12.2022

Zveřejněno do: 25.12.2022

Záměr výpůjčky nemovitosti č.p. 307 (4b.j.)

Značka: | Zveřejněno od: 01.12.2022 | Zveřejněno do: 19.12.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), záměr vypůjčit nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí:  

 • Bytový dům č.p. 307 (4b.j.) na pozemku parc.č. 695/2 o výměře 374 m2
všech zapsáno na LV č. 1 pro KÚ a obec Sudoměřice. a to předem vybraným nájemcům. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.12.2022

Zveřejněno do: 19.12.2022

Zveřejnění záměru o uzavření dohody o zrušení a vypořádání podíl.spoluvlastnictví poz. p.č.2654/77

Značka: | Zveřejněno od: 01.09.2022 | Zveřejněno do: 19.09.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 2654/77 o výměře 9418 m2, orná půda (Obec Sudoměřice - podíl 1/8 a společnost Žerotín, a.s. - podíl 21/24), zapsané na LV 2709 u Kú pro JmK se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Hodonín pro obec a k.ú. Sudoměřice. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.09.2022

Zveřejněno do: 19.09.2022

Zveřejnění záměru prodat pozemky parc. č. 1910/7, parc. č. 1910/10, parc. č. 1910/11

Značka: | Zveřejněno od: 10.08.2022 | Zveřejněno do: 27.08.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat pozemek p.č.1910/7, ostatní plocha; pozemek p.č. 1910/10, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba Sudoměřice č.p. 553 (LV č. 2522);  pozemek p.č. 1910/11, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba Sudoměřice č.p. 553 (LV č. 2522); všechny pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Sudoměřice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na LV č. 1, a to předem vybranému zájemci. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 10.08.2022

Zveřejněno do: 27.08.2022