Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prodeje a pronájmy

Zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 4103 za pozemky parc. č. 703, 1425/4, 1497/30, 1497/31, 1497/73, 4907

Značka: | Zveřejněno od: 18.07.2024 | Zveřejněno do: 02.08.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r   s m ě n i t  pozemky:  

 • parc. č. 4103
za části pozemků  
 • 1/8 parc. č. 703 – zahrada o výměře 211 m2
 • 1/8 parc. č. 1425/4 – orná půda o výměře 284 m2
 • 1/8 parc. č. 1497/30 – vodní plocha o výměře 558 m2
 • 1/8 parc. č. 1497/31 – vodní plocha o výměře 17 m2
 • 1/8 parc. č. 1497/73 – vodní plocha o výměře 116 m2
 • 1/8 parc. č. 4907 – orná půda o výměře 2 733 m2
vše v k.ú. Sudoměřice, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 18.07.2024

Zveřejněno do: 02.08.2024

Zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemků parc. č. 5348, 1598, 1584/7, 1619/1, 1909/1

Značka: | Zveřejněno od: 15.07.2024 | Zveřejněno do: 31.07.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r   v y p ů j č i t  části pozemků:  

 • č. 5348 – ostatní plocha o výměře 6 779 m2
 • č. 1598 – ostatní plocha o výměře 2 792 m2
 • č. 1584/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 525 m2
 • č. 1619/1 – ostatní plocha o výměře 14 545 m2
 • č. 1909/1 – ostatní plocha o výměře 672 m2
vše v k.ú. Sudoměřice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Sudoměřice, a to předem vybranému nájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 15.07.2024

Zveřejněno do: 31.07.2024

Zveřejnění záměru pronajmout pozemky parc. č. C 41826/1 a parc. č. C 41826/2

Značka: | Zveřejněno od: 01.07.2024 | Zveřejněno do: 17.07.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r   p r o n a j m o u t pozemky:  

 • parc. č. C 41826/1 – orná půda o výměře 1 242 m2
 • parc. č. C 41826/2 – orná půda o výměře 1 516 m2
vše v k.ú. Skalica, zapsáno na LV č. 11627 a 11578 u Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, a to předem vybranému nájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.07.2024

Zveřejněno do: 17.07.2024

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU p.č. 933 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.04.2024 | Zveřejněno do: 18.04.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat pozemek p. č. 933, zast. plocha a nádvoří; tento pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a katastrální území Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.04.2024

Zveřejněno do: 18.04.2024

Zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc.č. 1781/1 a  parc.č. 1782/1

Značka: | Zveřejněno od: 01.03.2024 | Zveřejněno do: 18.03.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r   p r o n a j m o u t části pozemků:  

 • č. 1781/1 – ostatní plocha o výměře 1 240,52 m2
 • č. 1782/1 – ostatní plocha o výměře 3 219,94 m2
vše v k.ú. Sudoměřice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Sudoměřice, a to předem vybranému nájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.03.2024

Zveřejněno do: 18.03.2024

Zveřejnění záměru směny pozemků 1/2024

Značka: | Zveřejněno od: 26.01.2024 | Zveřejněno do: 12.02.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“) záměr směnit svůj majetek, a to tak, že:   z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, přejde do vlastnictví pana Ladislava Šimečka, bytem Vacenovice, pozemek zapsaný na LV 1 pro k.ú. a obec Sudoměřice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín:

 • č. 2600 – orná půda – o výměře 9499m2
a z vlastnictví pana Ladislava Šimečka, přejdou do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, tyto pozemky zapsané na LV 474 pro k.ú. a obec Sudoměřice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín:
 • č.1781/18 – ostatní plocha/manipulační plocha – o výměře 315m2
 • č.1843/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace – o výměře 29m2
 • č.1845/5 – ostatní plocha/jiná plocha – o výměře 376m2
 • č.1909/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace - o výměře 791m2
 • č.2959 – trvalý travní porost – o výměře 4113m2
 • č.2968 – trvalý travní porost – o výměře 2007m2
 • č.3027- trvalý travní porost – o výměře 1165m2
 • č.4982 - orná půda - o výměře 681 m2
  Směna je řešena bez doplatku.   Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit po dobu zveřejnění tohoto záměru, a to u Obecního úřadu Sudoměřice do 12.02. 2024 do 12:00 hod.   O zveřejnění tohoto záměru rozhodl v souladu §102 odst. 3 ve spojení s §99 odst. 2 zákona o obcích, František Mikéska, starosta obce.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 26.01.2024

Zveřejněno do: 12.02.2024

Záměr propachtovat pozemky

Značka: | Zveřejněno od: 08.01.2024 | Zveřejněno do: 29.04.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č.  128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r propachtovat pozemky:

 • č. 1585, orná půda, o výměře 3974 m2,
 • č. 1666/29, orná půda, o výměře 3249 m2
 • č. 1713/1, orná půda, o výměře 9652 m2
 • č. 1713/16, orná půda, o výměře 1194 m2
 • č. 1713/29, orná půda, o výměře 12481 m2
 • č. 1786/114, orná půda, o výměře 10679 m2
 • č. 1950, orná půda, o výměře 17575 m2
v k.ú. a obci Sudoměřice. nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č.  1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.01.2024

Zveřejněno do: 29.04.2024

Zveřejnění směny části pozemků p.č. 947/1 a p.č. 1681/2

Značka: | Zveřejněno od: 06.12.2023 | Zveřejněno do: 22.12.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst.1 zákona č. 128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ( dále také jako "zákon o obcích") záměr směnit svůj majetek, a to tak, že: - z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČO: 00285331, přejde do vlastnictví SJM Kočvara Ondřej a Kočvarová Anna, č.p. 606, 696 66 Sudoměřice, část pozemku parc. č. 947/1 v k.ú. Sudoměřice - ostatní plocha, ostatní komunikace - o výměře 15 m2 - z vlastnictví SJM Kočvara Ondřej a Kočvarová Anna, č.p. 606, 696 66 Sudoměřice, přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČO: 00285331, část pozemku parc. č. 1681/2 v k.ú. Sudoměřice - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 s doplatkem ve výši 1700,-Kč. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 06.12.2023

Zveřejněno do: 22.12.2023

Zveřejnění záměru propachtovat majetek – kanalizaci a vodovod – VaKu Hodonín, a.s.

Značka: | Zveřejněno od: 29.11.2023 | Zveřejněno do: 15.12.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“) záměr propachtovat  svůj níže uvedený majetek (kanalizaci a vodovod) předem vybranému zájemci – společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ 49454544, DIČ: CZ49454544, jako provozovateli vodního díla. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 29.11.2023

Zveřejněno do: 15.12.2023

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 303 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 06.11.2023 | Zveřejněno do: 22.11.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat svůj majetek:  část pozemku p.č.303/1 v k.ú. Sudoměřice - ostatní plocha, ostatní komunikace - o výměře cca 2 m2. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 06.11.2023

Zveřejněno do: 22.11.2023