Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prodeje a pronájmy

Zveřejnění záměru prodat nepotřebný majetek dlažba

Značka: | Zveřejněno od: 13.06.2022 | Zveřejněno do: 30.06.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to: Dlažba betonová o rozměru 30 x 30 x 3,5-4cm - Jedná se o použitou dlažbu z chodníků, které byly vybudovány v minulých desetiletích - Stáří dlažby cca 40 let - Opotřebení 80% Minimální cena činí 10,-Kč/kus. (k dispozici je cca 5000 ks) O zveřejnění tohoto záměru rozhodl v souladu s § 102 odst. 3 ve spojení s § 99 odst. 2 zákona o obcích, František Mikéska, starosta obce. Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat svou nabídku po dobu zveřejnění tohoto záměru, a to u Obecního úřadu Sudoměřice do 30.6.2022 do 12:00 hodin. Následně pak až do vyprodání zásob. Ve Vaší nabídce uveďte: - přesnou identifikaci zájemce (údaje do kupní smlouvy či objednávky) - nabídkovou cenu v členění – cena / 1 ks

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.06.2022

Zveřejněno do: 30.06.2022

Zveřejnění záměru pozemků parc. č. 1599/28 a parc. č. 1599/38 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.06.2022 | Zveřejněno do: 24.06.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek předem vybranému zájemci, a to: - nově vzniklý pozemek parc. č. 1599/28 v k.ú. Sudoměřice - ost. plocha - 12 m2, který se vznikl na základě GP pro rozdělení pozemků č. 983-1406/2021 - nově vzniklý pozemek parc. č. 1599/38 v k.ú. Sudoměřice - ost. plocha - 10 m2, který se vznikl na základě GP pro rozdělení pozemků č. 983-1406/2021, nacházející se v katastrálním území   Sudoměřice, který je zapsán na LV č.1 u Kú pro JmK, katastrální pracoviště Hodonín. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.06.2022

Zveřejněno do: 24.06.2022

Zveřejnění záměru směny pozemků – Valcha

Značka: | Zveřejněno od: 13.05.2022 | Zveřejněno do: 30.05.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to tak, že: z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 přejde do vlastnictví předem vybranému zájemci (ČR - Statní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov): • pozemek parc.č. 2180 – orná půda – výměra 2 941 m2, • pozemek parc.č. 2192 – orná půda – výměra 10 738 m2, • pozemek parc.č. 2129 – orná půda – výměra 7 448 m2, • pozemek parc.č. 2750 – orná půda – výměra 3306 m2, • pozemek parc.č. 2753 – orná půda – výměra 2268 m2, vše zapsáno v KN na LV 1 pro obec a k.ú. Sudoměřice, a z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331: • pozemek parc.č. 1950 – trvalý travní porost – výměra 17 575 m2 • pozemek parc.č. 1951 – jiná plocha – výměra 68 m2, • pozemek parc.č. 1953 – orná půda – výměra 2 303 m2, tyto pozemky jsou zapsány v KN na LV 10 002 pro obec a k.ú. Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 13.05.2022

Zveřejněno do: 30.05.2022

Zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 3669 a parc. č. 1781/16

Značka: | Zveřejněno od: 02.05.2022 | Zveřejněno do: 18.05.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 1218/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to: - z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 69666,IČO 00285331 přejde do vlastnictví Petra Zatloukala č. p. 79, Sudoměřice: pozemek parc. č. 3669-druh pozemku zahrada-výměra 402 m2 - z vlastnictví Petra Zatloukala, č.p. 79, Sudoměřice,69666, přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 69666: pozemek parc. č. 1781/16-druh pozemku ost. plocha-výměra 294m2. Výše uvedené pozemky jsou zapsány v KN u Kú pro JmK, kat. pracoviště Hodonín pro Obec Sudoměřice a k.ú. Sudpoměřice. Doplatek ve prospěch Obce Sudoměřice činí 2700,-Kč.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.05.2022

Zveřejněno do: 18.05.2022

Zveřejní záměru směny nemovitostí v k.ú. Sudoměřice – 148

Značka: | Zveřejněno od: 01.04.2022 | Zveřejněno do: 18.04.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to tak, že: z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 přejde do vlastnictví předem vybranému zájemci (manželé Cutákovi, Sudoměřice): • pozemek parc.č. 623 – zahrada – výměra 679 m2 • pozemek parc.č. 624 – zastavená plocha a nádvoří o výměře 134 m2, jehož součástí je i RD č.p. 323, vše zapsáno v KN na LV 1 pro obec a k.ú. Sudoměřice, v celkové hodnotě 3 200 000,-Kč. a z vlastnictví Víta Cutáka, Sudoměřice přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331: • pozemek parc.č. 148 – zahrada – výměra 1081 m2 tyto pozemky jsou zapsány v KN na LV 2524 pro obec a k.ú. Sudoměřice, v celkové hodnotě 1 081 000,-Kč. Doplatek ve prospěch obce Sudoměřice činí 2 119 000,-Kč.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 01.04.2022

Zveřejněno do: 18.04.2022

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 340 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 10.03.2022 | Zveřejněno do: 28.03.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek předem vybranému zájemci, a to: pozemek parc. č. 340 v k.ú. Sudoměřice - zahrada - 414 m2, který se nachází v katastrálním území Sudoměřice a je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 10.03.2022

Zveřejněno do: 28.03.2022

Zveřejnění záměru změnit smlouvu o nájmu nemovitosti – p. č. st. 527/1, p. č. 527/2

Značka: | Zveřejněno od: 09.03.2022 | Zveřejněno do: 25.03.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr změnit smlouvu o nájmu nemovitosti ze dne 6.5.2011 (dále také jako "smlouva o nájmu"), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor - restaurační provozovny umístěné v domu č.p. 222, ul. Chaloupky v Sudoměřicích, jež je součástí pozemku p. č. st. 527/1, pozemku p.č. 527/2, společných prostor a obvodových zdí domu, přičemž nájemce užívá i movitý majetek pronajímatele. Shora uvedené nemovité věci jsou zapsány v obci a k.ú. Sudoměřice, na LV č. 1, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 09.03.2022

Zveřejněno do: 25.03.2022

Zveřejnění záměru směny pozemků 371/2 za 1672/2 v k.ú Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 10.12.2021 | Zveřejněno do: 27.12.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to tak, že: z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 přejde do vlastnictví paní Hany Bílské, bytem Sudoměřice: Nově vzniklý pozemek parc.č. 371/2 – zahrada – výměra 12 m2, který vznikl na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.969-135/2021, vypracoval Bc.Petr Kočvara, MBA. Pozemek parc.č.371, z něhož se nový pozemek odděluje je zapsán v KN na LV 1 pro obec a k.ú. Sudoměřice a z vlastnictví Hany Bílské, bytem Sudoměřice přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 10.12.2021

Zveřejněno do: 27.12.2021

Zveřejnění záměru dočasného snížení nájmu Obecní hospůdky

Značka: | Zveřejněno od: 27.11.2021 | Zveřejněno do: 13.12.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r dočasně snížit za pronájem Obecní hospůdku na č.p. 222 a to takto: Výše nájemného se dočasně snižuje  v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 na částku 4000,-Kč/měsíc. Odůvodnění: Vzhledem ke stávající pandemické situaci v ČR a zejména Vládou ČR vydávaných omezení, které mají snížit přenos koronaviru COVID -19, dochází k omezování kapacity a otevírací doby. O zveřejnění tohoto záměru rozhodlo Zastupitelstvo obce Sudoměřice na svém 30.zasedání dne 22.listopadu 2021, usnesením č. 30/5. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 27.11.2021

Zveřejněno do: 13.12.2021

Zveřejnění záměru pronajmout část prostor na č.p.289 – ordinace

Značka: | Zveřejněno od: 27.11.2021 | Zveřejněno do: 13.12.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r p r o n a j m o u t část níže uvedených prostor umístěných ve stavbě č.p. 289, jež je součástí pozemku p.č. 696, zast. plocha a nádvoří (zapsané na LV č. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, k. ú. Sudoměřice, obec Sudoměřice). Více informací získáte v příloze tohoto oznámení..

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 27.11.2021

Zveřejněno do: 13.12.2021