Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prodeje a pronájmy

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1236/2 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 26.06.2021 | Zveřejněno do: 12.07.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek. Další zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit až do 12.7.2021 do 12:00 hodin. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.06.2021

Zveřejněno do: 12.07.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 1073/2 a 1074 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 26.06.2021 | Zveřejněno do: 12.07.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek. Další zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit až do 12.7.2021 do 12:00 hodin. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 26.06.2021

Zveřejněno do: 12.07.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 947/5 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 31.05.2021 | Zveřejněno do: 16.06.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat svůj majetek -  pozemek p. č. 947/5  – ostatní plocha o výměře 44 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 31.05.2021

Zveřejněno do: 16.06.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 233 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 13.04.2021 | Zveřejněno do: 30.04.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat pozemek p. č. 233 – zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 63 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.04.2021

Zveřejněno do: 30.04.2021

Zveřejnění záměru pronajmout budovu s č.p. 353

Značka: | Zveřejněno od: 18.03.2021 | Zveřejněno do: 03.04.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr pronajmout budovu s č.p. 353, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č.800, zast. plocha a nádvoří (dále také jako "předmět nájmu"), nacházející se v katastrálním území a obci Sudoměřice. Shora uvedený předmět nájmu je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybraným zájemcům. Více naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 18.03.2021

Zveřejněno do: 03.04.2021

Zveřejnění záměru směnit pozemky v k.ú.Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 13.02.2021 | Zveřejněno do: 01.03.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek,t.j. pozemky v k.ú. Sudoměřice: pozemek parc.č. 5239 – orná půda – výměra 446 m2 a pozemek parc.č. 5252 – orná půda – výměra 162 m2 za pozemky parc.č. 1781/13 – ostatní plocha, manipulační plocha – výměra 321 m2 a parc.č. 1781/14 – ostatní plocha, manipulační plocha – výměra 296 m2 tyto pozemky jsou zapsány v KN na LV 116 pro obec a k.ú. Sudoměřice. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.02.2021

Zveřejněno do: 01.03.2021

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY POZEMKŮ – polní cesty

Značka: | Zveřejněno od: 13.02.2021 | Zveřejněno do: 01.03.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek - pozemky, m.j. mezi Žerotín a.s. a Obcí Sudoměřice. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.02.2021

Zveřejněno do: 01.03.2021

Zveřejnění záměru o bezplatném přenechání do užívání poz. p.č. 621 o výměře 1,5m2

Značka: | Zveřejněno od: 01.02.2021 | Zveřejněno do: 17.02.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr uzavření "Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování", jejímž předmětem je, mj. bezplatné přenechání do užívání pozemku p.č. 621 o výměře 1,5m2, nacházejícím se v k.ú. Sudoměřice, na dobu neurčitou. Více informací naleznete v příloze tohoto uveřejnění.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.02.2021

Zveřejněno do: 17.02.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 133 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.12.2020 | Zveřejněno do: 18.12.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj ma jetek předem vybranému zájemci, a to pozemek parc. č. 133 v k.ú. Sudoměřice - zastavěná plocha a nádvoří - 79 m2. O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém 21. zasedání dne 30.11.2020 (usnesení bod č. 21/11). Více informací naleznete v příloze tohoto uveřejnění.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.12.2020

Zveřejněno do: 18.12.2020

Zveřejnění záměru budoucího nájmu pozemků v lokalitě Křivý kout

Značka: | Zveřejněno od: 10.09.2020 | Zveřejněno do: 29.09.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě v budoucnu pronajat: - pozemek parc. č. 1852/8, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 28 m2, - pozemek parc. č. 1852/14, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 16 m2, - pozemek parc. č. 1852/22, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 21 m2, - pozemek parc. č. 1852/26, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 18 m2, - pozemek parc. č. 2898, druh pozemku – orná půda, o výměře 7.402 m2, - části pozemku parc. č. 2904, druh pozemku – orná půda, o výměře 238 m2, - části pozemku parc. č. 2924, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 861 m2, - pozemek parc. č. 3034/2, druh pozemku – trvalý travní porost, o výměře 99 m2, - pozemek parc. č. 3039, druh pozemku – trvalý travní porost, o výměře 659 m2, - pozemek parc. č. 3048, druh pozemku – orná půda, o výměře 165 m2, - pozemek parc. č. 3049/1, druh pozemku – orná půda, o výměře 259 m2, - pozemek parc. č. 3064, druh pozemku – orná půda, o výměře 125 m2, - pozemek parc. č. 3065, druh pozemku – orná půda, o výměře 736 m2, - pozemek parc. č. 3070/1, druh pozemku – orná půda, o výměře 902 m2, vše v k.ú. Sudoměřice, zapsáno na LV č. 1 pro k.ú. Sudoměřice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábř..L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 67981801.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 10.09.2020

Zveřejněno do: 29.09.2020