Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prodeje a pronájmy

Zveřejnění záměru směny pozemků 371/2 za 1672/2 v k.ú Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 10.12.2021 | Zveřejněno do: 27.12.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to tak, že: z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 přejde do vlastnictví paní Hany Bílské, bytem Sudoměřice: Nově vzniklý pozemek parc.č. 371/2 – zahrada – výměra 12 m2, který vznikl na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.969-135/2021, vypracoval Bc.Petr Kočvara, MBA. Pozemek parc.č.371, z něhož se nový pozemek odděluje je zapsán v KN na LV 1 pro obec a k.ú. Sudoměřice a z vlastnictví Hany Bílské, bytem Sudoměřice přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 10.12.2021

Zveřejněno do: 27.12.2021

Zveřejnění záměru dočasného snížení nájmu Obecní hospůdky

Značka: | Zveřejněno od: 27.11.2021 | Zveřejněno do: 13.12.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r dočasně snížit za pronájem Obecní hospůdku na č.p. 222 a to takto: Výše nájemného se dočasně snižuje  v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 na částku 4000,-Kč/měsíc. Odůvodnění: Vzhledem ke stávající pandemické situaci v ČR a zejména Vládou ČR vydávaných omezení, které mají snížit přenos koronaviru COVID -19, dochází k omezování kapacity a otevírací doby. O zveřejnění tohoto záměru rozhodlo Zastupitelstvo obce Sudoměřice na svém 30.zasedání dne 22.listopadu 2021, usnesením č. 30/5. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 27.11.2021

Zveřejněno do: 13.12.2021

Zveřejnění záměru pronajmout část prostor na č.p.289 – ordinace

Značka: | Zveřejněno od: 27.11.2021 | Zveřejněno do: 13.12.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r p r o n a j m o u t část níže uvedených prostor umístěných ve stavbě č.p. 289, jež je součástí pozemku p.č. 696, zast. plocha a nádvoří (zapsané na LV č. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, k. ú. Sudoměřice, obec Sudoměřice). Více informací získáte v příloze tohoto oznámení..

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 27.11.2021

Zveřejněno do: 13.12.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1236/2 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 26.06.2021 | Zveřejněno do: 12.07.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek. Další zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit až do 12.7.2021 do 12:00 hodin. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.06.2021

Zveřejněno do: 12.07.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 1073/2 a 1074 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 26.06.2021 | Zveřejněno do: 12.07.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek. Další zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit až do 12.7.2021 do 12:00 hodin. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 26.06.2021

Zveřejněno do: 12.07.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 947/5 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 31.05.2021 | Zveřejněno do: 16.06.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat svůj majetek -  pozemek p. č. 947/5  – ostatní plocha o výměře 44 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 31.05.2021

Zveřejněno do: 16.06.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 233 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 13.04.2021 | Zveřejněno do: 30.04.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat pozemek p. č. 233 – zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 63 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.04.2021

Zveřejněno do: 30.04.2021

Zveřejnění záměru pronajmout budovu s č.p. 353

Značka: | Zveřejněno od: 18.03.2021 | Zveřejněno do: 03.04.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr pronajmout budovu s č.p. 353, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č.800, zast. plocha a nádvoří (dále také jako "předmět nájmu"), nacházející se v katastrálním území a obci Sudoměřice. Shora uvedený předmět nájmu je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybraným zájemcům. Více naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 18.03.2021

Zveřejněno do: 03.04.2021

Zveřejnění záměru směnit pozemky v k.ú.Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 13.02.2021 | Zveřejněno do: 01.03.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek,t.j. pozemky v k.ú. Sudoměřice: pozemek parc.č. 5239 – orná půda – výměra 446 m2 a pozemek parc.č. 5252 – orná půda – výměra 162 m2 za pozemky parc.č. 1781/13 – ostatní plocha, manipulační plocha – výměra 321 m2 a parc.č. 1781/14 – ostatní plocha, manipulační plocha – výměra 296 m2 tyto pozemky jsou zapsány v KN na LV 116 pro obec a k.ú. Sudoměřice. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.02.2021

Zveřejněno do: 01.03.2021

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY POZEMKŮ – polní cesty

Značka: | Zveřejněno od: 13.02.2021 | Zveřejněno do: 01.03.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek - pozemky, m.j. mezi Žerotín a.s. a Obcí Sudoměřice. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.02.2021

Zveřejněno do: 01.03.2021