Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prodeje a pronájmy

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 233 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 13.04.2021 | Zveřejněno do: 30.04.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat pozemek p. č. 233 – zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 63 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.04.2021

Zveřejněno do: 30.04.2021

Zveřejnění záměru pronajmout budovu s č.p. 353

Značka: | Zveřejněno od: 18.03.2021 | Zveřejněno do: 03.04.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr pronajmout budovu s č.p. 353, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č.800, zast. plocha a nádvoří (dále také jako "předmět nájmu"), nacházející se v katastrálním území a obci Sudoměřice. Shora uvedený předmět nájmu je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybraným zájemcům. Více naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 18.03.2021

Zveřejněno do: 03.04.2021

Zveřejnění záměru směnit pozemky v k.ú.Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 13.02.2021 | Zveřejněno do: 01.03.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek,t.j. pozemky v k.ú. Sudoměřice: pozemek parc.č. 5239 – orná půda – výměra 446 m2 a pozemek parc.č. 5252 – orná půda – výměra 162 m2 za pozemky parc.č. 1781/13 – ostatní plocha, manipulační plocha – výměra 321 m2 a parc.č. 1781/14 – ostatní plocha, manipulační plocha – výměra 296 m2 tyto pozemky jsou zapsány v KN na LV 116 pro obec a k.ú. Sudoměřice. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.02.2021

Zveřejněno do: 01.03.2021

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY POZEMKŮ – polní cesty

Značka: | Zveřejněno od: 13.02.2021 | Zveřejněno do: 01.03.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek - pozemky, m.j. mezi Žerotín a.s. a Obcí Sudoměřice. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.02.2021

Zveřejněno do: 01.03.2021

Zveřejnění záměru o bezplatném přenechání do užívání poz. p.č. 621 o výměře 1,5m2

Značka: | Zveřejněno od: 01.02.2021 | Zveřejněno do: 17.02.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy/Úřední deska – Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr uzavření "Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování", jejímž předmětem je, mj. bezplatné přenechání do užívání pozemku p.č. 621 o výměře 1,5m2, nacházejícím se v k.ú. Sudoměřice, na dobu neurčitou. Více informací naleznete v příloze tohoto uveřejnění.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.02.2021

Zveřejněno do: 17.02.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 133 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.12.2020 | Zveřejněno do: 18.12.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj ma jetek předem vybranému zájemci, a to pozemek parc. č. 133 v k.ú. Sudoměřice - zastavěná plocha a nádvoří - 79 m2. O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém 21. zasedání dne 30.11.2020 (usnesení bod č. 21/11). Více informací naleznete v příloze tohoto uveřejnění.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.12.2020

Zveřejněno do: 18.12.2020

Zveřejnění záměru budoucího nájmu pozemků v lokalitě Křivý kout

Značka: | Zveřejněno od: 10.09.2020 | Zveřejněno do: 29.09.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě v budoucnu pronajat: - pozemek parc. č. 1852/8, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 28 m2, - pozemek parc. č. 1852/14, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 16 m2, - pozemek parc. č. 1852/22, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 21 m2, - pozemek parc. č. 1852/26, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 18 m2, - pozemek parc. č. 2898, druh pozemku – orná půda, o výměře 7.402 m2, - části pozemku parc. č. 2904, druh pozemku – orná půda, o výměře 238 m2, - části pozemku parc. č. 2924, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 861 m2, - pozemek parc. č. 3034/2, druh pozemku – trvalý travní porost, o výměře 99 m2, - pozemek parc. č. 3039, druh pozemku – trvalý travní porost, o výměře 659 m2, - pozemek parc. č. 3048, druh pozemku – orná půda, o výměře 165 m2, - pozemek parc. č. 3049/1, druh pozemku – orná půda, o výměře 259 m2, - pozemek parc. č. 3064, druh pozemku – orná půda, o výměře 125 m2, - pozemek parc. č. 3065, druh pozemku – orná půda, o výměře 736 m2, - pozemek parc. č. 3070/1, druh pozemku – orná půda, o výměře 902 m2, vše v k.ú. Sudoměřice, zapsáno na LV č. 1 pro k.ú. Sudoměřice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábř..L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 67981801.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 10.09.2020

Zveřejněno do: 29.09.2020

Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 03.07.2020 | Zveřejněno do: 20.07.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r s m ě n i t pozemky ve vlastnictví Obce Sudoměřice p.č. 1625/4 o výměře 213m², p.č. 1626/2 o výměře 50m², p.č. 1626/9 o výměře 282 m², vše v katastrálním území a obci Sudoměřice (celková hodnota směňovaných pozemků je 10 900,- Kč); za pozemek soukromého vlastníka p.č. 4981 o výměře 954 m², vše v katastrálním území a v obci Sudoměřice (celková hodnota směňovaného pozemku je 19 080,- Kč). Vzhledem k hodnotě pozemků, které budou předmětem směny, bude doplatek Obce Sudoměřice ve prospěch soukromého vlastníka ve výši 8 180,- Kč. Náklady na zpracování směnné smlouvy uhradí Obec Sudoměřice. O zveřejnění tohoto záměru rozhodlo Zastupitelstvo obce Sudoměřice dne 29.6.2020, usnesením č.17/15.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 03.07.2020

Zveřejněno do: 20.07.2020

Zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke Kupní smlouvě ze dne 30.9.2015

Značka: | Zveřejněno od: 01.07.2020 | Zveřejněno do: 17.07.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r uzavřít dodatek ke kupní smlouvě ze dne 30.9.2015, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k pozemku p.č. 1591/11 – orná půda o výměře 815 m², z vlastnictví obce do vlastnictví fyzické osoby. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.07.2020

Zveřejněno do: 17.07.2020

Zveřejnění záměru sepsání dodatku ke kupní smlouvě z roku 2010

Značka: | Zveřejněno od: 29.05.2020 | Zveřejněno do: 15.06.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 27.10.2010 uzavřenou se spol. CZA s.r.o. (pozn - dřívější název: HABA Czech, s.r.o.), se sídlem č.p. 553, 696 66 Sudoměřice, IČO 28351142. Předmětem dodatku je doplnění ustanovení, na jehož základě se spol. CZA s.r.o. zaváže uhradit obci Sudoměřice ke dříve sjednané kupní ceně částku odpovídající DPH.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 29.05.2020

Zveřejněno do: 15.06.2020