Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informace o obci

Důvod a způsob založení právního subjektu – Obce Sudoměřice

Právním základem současného postavení Obce Sudoměřice je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Obec Sudoměřice je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Sudoměřice je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec spravuje své záležitosti samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu Obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice bylo zvoleno v komunálních volbách ve dnech 5. a 6. října 2018.

Zvolení do zastupitelstva byli tito občané Sudoměřic:
RSDr. Štěpán Buček, p. David Janeček, p. Tomáš Janeček, p. Jiří Janeček, p. Jan Kaluža, p. Tomáš Kočvara DiS, p. František Mikéska, p. Robert Šrédl, p. Radek Salčák, p.Josef Buček a p. Martin Mikl.

Na ustavujícím zasedání ZO dne 5. listopadu 2018 byl zvolen starostou pan František Mikéska a na 2. zasedání dne 26.listopadu 2018 místostarostou pan Robert Šrédl.

Historie Sudoměřic ve zkratce