Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Základní údaje

Důvod a způsob založení právního subjektu – Obce Sudoměřice:

Právním základem současného postavení Obce Sudoměřice je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Obec Sudoměřice je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Sudoměřice je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje své záležitosti samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu Obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. Zastupitelstvo Obce Sudoměřice bylo zvoleno v komunálních volbách ve dnech 5. a 6. října 2018.

Přiložené soubory k nahlédnutí: