Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Přihlášení/změna trvalého pobytu

Ohlášení změny místa trvalého pobytu:

Občan této republiky může mít pouze jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí na ohlašovně (Obecní úřad Sudoměřice – p. Ivana Bederková, 518 335 222 / podatelna@obecsudomerice.cz) v místě nového trvalého pobytu. Za ohlášení změny místa trvalého pobytu je účtován správní poplatek 50 Kč/občana staršího 15 let.

Kdo může podat žádost o změnu trvalého pobytu?

  • občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází ke změně místa trvalého pobytu (za občana mladšího 15 let zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu),
  • za občana s omezenou svéprávností jeho opatrovník,
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Jaké jsou povinnosti občana při změně místa trvalého pobytu?

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu – osobně na obecním úřadě,
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
  • doložit vlastnictví k bytu či domu, doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. (Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněná užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo užívací právo nemusí ohlašovně dokládat, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna bezplatně ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí).

 

Ukončení trvalého pobytu na území ČR:

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Za občana může tuto skutečnost sdělit i jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Občan při ukončení trvalého pobytu na území České republiky předloží na ohlašovně svůj doklad totožnosti a písemné sdělení (pokud jej občan nepodepíše před zaměstnancem ohlašovny, musí být podpis úředně ověřen). Správní poplatek za ukončení trvalého pobytu na území České republiky je 100 Kč, v případě ohlášení u zastupitelského úřadu činí poplatek 300 Kč.

 

Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu:

Ohlašovna o zrušení údaje o místě trvalého pobytu rozhodne ve správním řízení na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby a zaniklo-li užívací právo občana k tomuto objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Navrhovatel je povinen splnění obou zákonem daných podmínek ohlašovně prokázat. Podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč/za každou osobu uvedenou v návrhu.