Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Přihlášení/změna trvalého pobytu

 

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Obecní úřad Sudoměřice – Ivana Bederková, tel. 518 335 222, e-mail: podatelna@obecsudomerice.cz

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Žádost podává:

  • občan ČR starší 15 let, u kterého dochází ke změně místa trvalého pobytu
  • za občana mladšího 15 let – zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
  • za občana s omezenou svéprávností – opatrovník
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
  • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu – osobně na obecním úřadě
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněná užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo užívací právo nemusí ohlašovně dokládat, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna bezplatně ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se vybírá správní poplatek 50 Kč (za občana staršího 15 let).

 

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR i jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Občan předkládá:

  • doklad totožnosti
  • písemné sdělení (pokud občan nepodepíše před zaměstnancem ohlašovny, musí být podpis úředně ověřen)

Správní poplatek za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR je 100 Kč, v případě ohlášení u zastupitelského úřadu je poplatek 300 Kč.

 

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občan na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby a zaniklo-li užívací právo občana k tomuto objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Navrhovatel je povinen splnění obou zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Podání návrhu na zrušení údaje o místu TP je zpoplatněno správním poplatkem 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.