Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Žádost o dotace

Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Nové § 10a – 10c upravují proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.

Dle § 10a, individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního subjektu (žadatele). Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí individuální dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. Pokud územní samosprávný celek podporuje např. činnost sportovních klubů formou dotace, jedná se zpravidla o individuální dotaci. Pokud je dotace poskytována na základě žádosti sportovního klubu, v žádosti bude uvedeno, na jaký účel dotaci žádá. Poskytovatel dotace rozhodne, zda žádosti vyhoví či nikoliv. Tento proces se může opakovat i každoročně.

Jak získat individuální dotaci?

O poskytnutí individuální dotace je nutné písemně požádat, přičemž žádosti podané od 20.2.2015 musí obsahovat náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zákona (3. dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci dle § 34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu), žádost musí obsahovat alespoň:

 • jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele (jde-li o fyzickou osobu), identifikační číslo (je-li fyzická osoba podnikatelem) nebo jméno firmy, sídlo a identifikační číslo osoby (jde-li o právnickou osobu),
 • výši požadované částky,
 • účel, na který žadatel dotaci nebo návratnou finanční výpomoc hodlá použít,
 • dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
 • odůvodnění žádosti,
 • je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci:
  • osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
  • osob s podílem v této právnické osobě,
  • osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
 • seznam případných příloh žádosti,
 • den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Žádosti podané od 20.2.2015 musí mít náležitosti uvedené v § 10a odst. 3. zákona. Pokud tyto náležitosti mít nebudou, obec vyzve žadatele k doplnění chybějících náležitostí.

Jak získat potřebné tiskopisy?

Formuláře potřebné k získání či vyúčtování dotace naleznete na níže uvedených odkazech:

Termín předložení Žádosti o dotaci pro rok 2024 je do 15.11.2023!

Na základě vydané novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů je od 1.6.2021 nutné k žádosti o dotaci přiložit výpis z této evidence! – Evidence skutečných majitelů (Postup pro vytvoření výpisu z ESM)