Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Žádost o dotace

Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Nové § 10a – 10c upravují proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.

§ 10a „Individuální“ dotace:

Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. Pokud územní samosprávný celek podporuje např. činnost sportovních klubů formou dotace, jedná se zpravidla o individuální dotaci, pokud je poskytována na základě žádosti sportovního klubu, který v žádosti uvede, na jaký účel o dotaci žádá. Poskytovatel dotace rozhodne, zda žádosti vyhoví. To se může opakovat i každoročně.

O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat, přičemž žádosti podané od 20. února 2015 musí mít alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3.:

3. Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu22); žádost obsahuje alespoň

 • jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • požadovanou částku,
 • účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
 • dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
 • odůvodnění žádosti,
 • je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci:
  • osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
  • osob s podílem v této právnické osobě,
  • osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
 • seznam případných příloh žádosti,
 • den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Žádosti podané od 20. února 2015 musí mít náležitosti uvedené v § 10a odst. 3. Pokud tyto náležitosti mít nebudou, obec vyzve žadatele k doplnění chybějících náležitostí.

Formuláře ke stažení:

 • Formulář žádosti o dotaci: DOCX / PDF
 • Formulář pro vyúčtování dotace: XLS / DOCX / PDF

Termín předložení Žádosti o dotaci pro rok 2022 je do 30.10.2022!

Na základě vydané novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů je od 1.6.2021 nutné k žádosti přiložit výpis z této evidence! – Evidence skutečných majitelů