Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odpadové hospodářství

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se naše obec může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 1,7 t. Na každého obyvatele tak připadá 1,33 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklaci se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin – vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře CO2 o 20,14 t – stejné množství CO2 pohltí 8 ks smrků. Nebylo nutné vytěžit 1 003,69 l ropy – takovým množstvím se pokryje 38 krát spotřeba pohonných hmot automobilu např. na cestu z Prahy do Brna po D1. Došlo také k úspoře 10 332,15 kWh energie – asi stejné množství, jako kdybychom 10 333 krát spustili cyklus myčky. Podařilo se recyklovat 985,61 kg železa – toto množství by bylo možné použít pro výrobu 41 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 34,74 kg mědi – což by postačilo pro 6 175 1€ mincí nebo 42,15 kg hliníku, který by stačil na výrobu 2 810 plechovek o objemu 0,33 l.

Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše obec mimo jiné vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z enviromentálního vyúčtování zpracovaného touto společností. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů. Certifikát enviromentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce k ochraně přírody v roce 2021 – vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 44,66 MWh elektřiny, 3981,63 l ropy, 243,42 m³ vody3,11 t primárních surovin. Snížili jsme také emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 26,74 t, a produkci SO2 ekv. o 266,28 kg. Enviromentální vyúčtování je vypočítáno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Nakládání s odpady z našich domácností:

Velkorozměrový odpad, žhavý popel, kapaliny, látky žíravé, látky výbušné, zápalné a lehce vznětlivé, kafilerní odpad (uhynulá zvířata), zemina, kamenivo a stavební suť, nebezpečný odpad (např. zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, obaly od kyselin, barev, ředitel, olejů apod.) a materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost lidí manipulujících s těmito nádobami. V případě, že pracovníci zajišťující svoz popelnic zjistí, že v nádobě je umístěn tento nepovolený odpad, NEBUDE POPELNICE VYVEZENA!

Nakládání s odpady, které se mohou dále vytřídit:

PAPÍR:

a) papírový obal / kartony: tyto obaly není nutno trhat na menší kusy, obecní zaměstnanci je odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako dosud) nebo je občan dodá na sběrný dvůr,

b) smíšený papír: noviny, letáky, lepenka – svázaný do balíků obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu nebo je občan dodá na sběrný dvůr,

c) ostatní papír: vše, co nepatří do bodu a) a b) mimo nebezpečné odpady (barva pytle MODRÁ), obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu nebo je občan dodá na svěrný dvůr jako v předešlých případech.

Do modrých pytlů na tříděný papír nepatří např. prázdné pytle od cementů zednických lepidel, malt. atd.

PLASTY:

a) PET láhve: sešlapané je obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu nebo je dodá občan na sběrný dvůr svépomoci,

b) ostatní plastové obaly: kanystry, obaly od čistících prostředků, pracích prášků, jogurtů, obalový polystyren, např. obaly z jídla, obaly od domácích spotřebičů, apod. – vše vymyté a sešlapané. Transparentní folie čiré, strečky, apod. obecního zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu nebo je občan dodá na sběrný dvůr,

c) ostatní plasty: např. plastový nábytek, bedničky od ovoce, apod. dodá občan na sběrný dvůr.

Veškeré obaly a fólie musí být zbaveny zbytků jídel a nápojů, láhve a obaly musí být sešlapány. Do kontejnerů v obci typu REFLEX, tzv. zvonů ukládat veškeré obaly sešlapané tak, aby se do nádob vlezlo co nejvíce dané komodity.

TETRAPAK:

a) obaly TETRAPAK: prázdné a sešlapané je obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu nebo je občan dodá na sběrný dvůr.

SKLO:

a) sběrná místa v obci: zde je možné odevzdat tyto komodity, je nutné rozlišovat bílé a barevné sklo,

b) sběrný dvůr odpadů: skleněné komodity o větších rozměrech, ale i další skleněný odpad vč. lahví dodá občan na sběrný dvůr.

Další typy odpadů:

a) objemný odpad: jedná se o odpad větších rozměrů (staré kusy nábytku, pytle od cementu a dalších stavebních hmot, pytle s plastovou výplní, stavební polystyren, znečištěné různé typy nádob, kuchyňské potřeby, keramika, staré textilie, apod. dodá občan na sběrný dvůr,

b) směsné stavební odpady: zde patří okna, dveře apod. dodá občan na sběrný dvůr odpadů (z oken dodaných na sběrný dvůr bude odstraněno sklo z výplní a uloženo do samostatného kontejneru a rámy oken zvlášť),

c) stavební suť: zde patří stavební materiály, např. cihla, beton apod., které občan dodá na sběrný dvůr odpadů,

d) pneumatiky: zde jsou zařazeny pneumatiky z osobních a malých dodávkových vozidel v omezené míře, které občan dodá na sběrný dvůr (UPOZORNĚNÍ! – v maximální možné míře je doporučeno využívat pneuservisů při výměnách či opravách, platí povinnost ponechat si opotřebené pneu v rámci zpětného odběru),

e) ostatní odpady: televize, ledničky, mrazáky dodejte na sběrný dvůr kompletní bez demontovaných součástí (UPOZORNĚNÍ! – v maximální míře využijte prodejců těchto zařízení, platí povinnost ponechat si starý spotřebič v případě prodeje nového v rámci zpětného odběru,

f) ostatní elektroodpad: do této sekce spadají všechny ostatní použité elektro výrobky, které občan dodá na sběrný dvůr,

g) nebezpečný odpad: tj. barvy, ředidla, postřiky, oleje, absorpční materiály, znečištěné oděvy od nebezpečných látek, zářivky, výbojky apod., které občan dodá na sběrný dvůr.

Oblečení, oděvy a hračky je možné uložit do kontejneru umístěného u Zdravotního střediska.

BIO odpad:

a) samostatná tráva, zbytky rostlin, listí apod.,

b) samostatné rostlinné zbytky z údržby stromů a keřů (větve apod., krácené).

Množství likvidovaného odpadu v naší obci:

V obci Sudoměřice bylo v roce 2021 vyprodukováno (odevzdáno občany a vlastníky rodinných domů do obecního systému nakládání s odpady – popelnice, sběrný dvůr) celkem 1558,688 t odpadů. Z toho 992,6 t druhotných odpadů je dále využito – celk. 63,68 %.

Celkové náklady na odpadové hospodářství (vč. servisu techniky a el. energie na sběrném dvoře) činí 1 469 456 Kč. Obec do svého rozpočtu zpětně získala formou poplatku za svoz odpadů částku 505 514 Kč a od podnikatelských subjektů, které jsou zapojeny do systému svozu na základě smlouvy celkem 49 440 Kč. Za využití druhotných odpadů (systém EKOKOM, ELEKTROWIN, ASEKOL, prodej železa aj.) obdržela obec částku 254 068 Kč. Zbylou částku, která činí 660 434 Kč doplácí naše obec ze svého rozpočtu.

Dle platné legislativy je našimi zákonodárci (dle zákona o odpadech z r. 2020) činěn v třídění odpadů tlak na obce/občana tím, že je sledováno průměrné množství u vybraných odpadů (směsný komunální odpad, objemný odpad, odpady z tržišť a uliční smetky), které je počítáno v kilogramech na jednoho obyvatele obce v daném kalendářním roce, které nejsou dále využity a jsou ukládány na skládce odpadů. Pokud je u tohoto typu odpadů vyprodukováno větší množství na jednoho obyvatele, než stanovené množství (v r. 2022 je to 190 kg/obyvatele), ke každé další odevzdané tuně na skládku odpadů se připočítává částka 400 Kč/t navíc. V dalších letech bude dle platného zákona tato částka dramaticky stoupat, a to až na částku 1050 Kč/t v roce 2030, přičemž se bude zároveň snižovat hranice množství na jednoho poplatníka z letošních 190 kg/osoby na 120 kg/obyvatele v roce 2029.

Při zachování stávající produkce u čtyř uvedených typů odpadů je to v letošním roce částka 126 000 Kč navíc, v roce 2029 by by to bylo již 427 000 Kč. Množství vytříděných odpadů je sledováno také v procentech, za překročení zákonem dané hranice (v roce 2029 a následujících letech je nutné mít vytříděno 80 % vyprodukovaných odpadů) bude obci udělena sankce v řádu statisíců korun. Tyto částky jsou již zásadním faktorem, který ovlivní sestavování rozpočtů obce v dalších letech.

V této souvislosti přistupuje Obec Sudoměřice na nový systém svozu komunálního odpadu. V nejbližších dnech budou jednotlivé nádoby (popelnice) opatřeny čipem, který bude přímo propojen s číslem popisným. Při svozu komunálního odpadu bude čip načten a popelnice vyvezena, nádoby bez instalovaného čipu nebudou vyvezeny! Smyslem těchto kroků je kontrola všech, kteří nejsou do systému odpadového hospodářství zařazeni a také kontrola svozové firmy. Čipy budou instalovány také na kontejnery typu REXLEX – na druhotný odpad.

Naše obec je hlediska vybavenosti pro nakládání s odpady dlouhodobě velmi dobře vybavena. Nabízí se možnost uložení svých odpadů na sběrném dvoře, kompostárně a pokud má občan zájem, zdarma přistavíme kontejner na suť, větvě či trávu a další odpady. Myslete na třídění odpadů a ušetřeme životní prostředí okolo nás pro další generace.