Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecní úřad Sudoměřice, jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vydává dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny povolení ke kácení dřevin mimo les. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období  vegetačního klidu od 1.11. do 31.3. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. K této skutečnosti je přihlíženo při vydávání povolení ke kácení. Samotnou žádost je možné získat prostřednictvím přiloženého odkazu – Žádost o povelení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Obecní úřad má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení, na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené na výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka pozemků. 

Ke kterým dřevinám není nutné povolení k jejich kácení?

Za předpokladu, že dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona, nebo stromořadí se dle § 8 odst. 3 zákona povolení nevyžaduje pro:

 • dřeviny jejichž obvod kmene je do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • zapojené porosty dřevin, jejichž celková plocha kácených porostů nepřesahuje 40 m²,
 • dřeviny pěstované na pozemcích uvedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin,
 • ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň.

 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona, musí vedle obecných náležitostí obsahovat:

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází,
 • stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • doložení vlastnického práva či nájemního/uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, vč. písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li vlastník pozemku žadatelem,
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí (pro kácení zapojených porostů lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin),
 • zdůvodnění žádosti.

 

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 a 4 zákona, musí vedle obecných náležitostí obsahovat:

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází,
 • stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • doložení vlastnického práva, či nájemního/uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, vč. písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li vlastník pozemku žadatelem (s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav),
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí (pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin),
 • zdůvodnění oznámení a v případě kácení dřevin doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny zákonem stanovené podmínky pro tento postup.

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, které bylo provedeno složkami IZS z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, musí obsahovat označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.