Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Historie v letopočtech – obec Sudoměřice

Události na území obce v letopočtech:

 • Asi 3 000 let př.n.l.: Dlouhodobé pravěké osídlení z pozdní doby kamenné na místě, kde dnes stojí křížení komunikací I/50 a I/70 (tzv. obchvat).
 • Asi 1 800 let př.n.l.: – Jedno z dalších dlouhodobých osídlení ze starší doby bronzové na stejném místě, tedy křížení komunikací I/50 a I/70.
 • 1. a 2. století: Poměrně rozsáhlá keltská osada, nacházející se opět na výše zmíněném místě.
 • 3. a 4. století: Germánská osada z mladší doby římské, nacházející se rovněž na místě již zmíněném.
 • 10. a 12. století: Velkomoravské a raně přemyslovské hradisko Hrůdy, pravděpodobně vybudováno za velkomoravského vládce Svatopluka, sloužící k obraně před postupujícími barbary z východu.
 • 11. století: Sídlo feudála z hradiště Hrůdy je přeneseno na hrad do Skalice, který pravděpodobně po celé 11. a 12. století patřil k Moravě.
 • Asi r. 1262: Komorník krále Přemysla Otakara II – Sudomír z rodu Tvrdišovců založil pohraniční ves Sudoměřice, zemřel následně asi kolem roku 1264.
 • Rok 1368: První písemná zmínka o vesnici s názvem Sudoměřice – kupuje ji Beneš z Kravař a ze Strážnice od Alberta ze Šternberka, biskupa litomyšlského.
 • Rok 1421: Vesnice jako taková je zpustošena vojskem císaře Zikmunda, pod velením krutého Pipo Spana.
 • Rok 1428 až 1433: Probíhají spanilé jízdy husitů (tzv. Rejsy) – výpravy do Uher, které měly být odvetou za křižácké výpravy a propagandu husitství. Mnohokrát byla základnou naše vesnice, která tehdy byla silně husitská. Mnoho našich předků se na těchto loupeživých výpravách také aktivně podílelo.
 • Dne 9.2.1458: Táhl naší vesnicí s početným doprovodem a královnou matkou, nově zvolený uherský král Matyáš Korvín, který se vracel ze zajetí českého krále Jiřího z Poděbrad.
 • Rok 1467 až 1477: Probíhají boje mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. České královské vojsko mělo dlouhé měsíce ležení na Sudoměřicku, dodnes se tomuto místu říká Tábořisko.
 • Rok 1640: Stará pečeť Sudoměřic, v jejím znaku se nachází štít s radlicí a vinařským kosířem.
 • Rok 1618 až 1648: Probíhá tzv. „Třicetiletá válka“ – obrovské škody v Sudoměřicích a okolí. V Sudoměřicích zůstalo 49 pustých gruntů a z nich pouze 29 obsazených.
 • Druhá polovina 17. století: Probíhají pustošivé nájezdy tatarských a tureckých vojsk ze kterých plyne velké plenění kraje.
 • Rok 1678: V Sudoměřicích propuká epidemie moru.
 • Asi r. 1680: Vznikají nepokoje poddaných ze Sudoměřic směřované proti šlechtě.
 • Rok 1703 až 1708: Probíhají kurucké vpády.
 • Dne 28.7.1708: Probíhá bitva početného císařského vojska s kuruckým vojskem u Sudoměřic při vrchu Šance – směr Petrov.
 • Dne 13.3.1742: V průběhu I. Slezské války přechází přes Sudoměřice pruské vojsko.
 • Dne 2.11.1744: Zřízen starý hřbitov na Horním konci.
 • Druhá polovina 18. století: Je vybudován hospodářský velkostatek na místě původního panského dvoru.
 • Druhá polovina 18. století: Na Podhatí je postavena kaplička s obrazem Bolestné Matky Boží Panny Marie.
 • Rok 1866: Probíhá prusko – rakouská válka. Dochází k rozšíření cholery, která usmrtila mnoho obyvatel vč. pruských vojáků, kteří jsou pochování u cesty na Horním konci.
 • Dne 10.5.1884: Je položen základní kámen k nové školní budově, následující rok je otevřena obecní škola – tzv. dvojtřídka.
 • Dne 10.9.1887: Projíždí první vlak na železniční trati Veselí n. Mor. – Sudoměřice.
 • Rok 1889: Je otevřena železniční trať Sudoměřice – Rohatec.
 • Rok 1903 až 1906: Jako učitelka obecné školy v Sudoměřicích působí Fedora Bartošová – libretistka, která zde psala libreto k opeře Leoše Janáčka – Osud.
 • Rok 1914 až 1918: Probíhá 1. světová válka, ze Sudoměřic padlo za války celkem 50 vojáků, několik z nich v legiích.
 • Rok 1918: Dochází ke vznik svobodné republiky československé.
 • Dne 1.5.1919: Koná se velká obecní slavnost – jsou vysázeny 3 lípy „Svobody“ u nádraží.
 • Rok 1919: Je vyhlášena I. Pozemková reforma, která má za cíl omezení vlivu většinou německé šlechty a rozvoj venkovského prostředí. Je provedena parcelace majetku hraběcí rodině z Mágnisů (385 ha), ve prospěch legionářů a rodin padlých ve válce.
 • Rok 1923: Na sudoměřický tzv. „Zbytkový statek“ po strážnické hraběcí rodině Magnisů přichází p. Jiří Němeček, který postupně splácí nově nabytý majetek státu.
 • Rok 1931: Obec odkupuje část zbytkového statku (polovinu), kde se dříve nacházeli správní a hospodářské objekty, pro účely vybudování nového obecního úřadu a dalších zařízení pro místní hasiče.
 • Rok 1930 až 1933: „Kostelní jednota“ za přispění štědrých darů od našich občanů zaobstarává výstavbu funkcionalistického kostela s patrociniem „Kristus Král“.
 • Dne 5.6.1933: Je vysvěcen nový římskokatolický kostel v Sudoměřicích.
 • Rok 1939 až 1945: Nastává doba okupace naší vlasti německou armádou. V naší pohraniční obci žijí a působí němečtí policisté a gestapáci.
 • Dne 12.4.1945: Naše vesnice je osvobozena sovětskou a rumunskou armádou. Při osvobozování padlo 36 sovětských a 8 rumunských vojáků. Po přechodu fronty se našlo a pochovalo 11 německých vojáků. Ze Sudoměřic zemřelo na následky války 14 spoluobčanů.
 • Rok 1948 až 1989: – Nastává období komunistické nesvobody.
 • Konec 50. let: Probíhá násilná kolektivizace sedláků a znárodnění živnostníků.
 • Začátek 70. let: Je započata výstavba sklepů ve Starém potoku i nového hřbitova za kostelem. Následuje výstavba prodejny potravin na Stavbě, rozsáhlá rekonstrukce základní školy a výstavba oddechového zahrádkářského areálu.
 • Začátek 80. let: Vzniká nová mateřská škola, dobudována je větší část kanalizace, čistírna odpadních vod, požární nádrž, většina asfaltových komunikací, apod.
 • Rok 1989 až 2015: Obecní úřad pracuje na dobudování obecní infrastruktury: je provedena komplexní vodofikace, plynofikace, telefonní rozvody, nové asfaltové cesty, dobudovány jsou chybějící kanalizační řady či propojení kanalizace přes potok. Realizovány jsou další stavby, např. nová tělocvična, výstavba 9 nájemních bytů, technická infrastruktura v lokalitě Panské díly, výstavba hokejbalového areálu, parkoviště pro kamiony, výstavba 3 dětských hřišť, výstavba Domu pokojného stáří s 8 byty, výstavba nové ulice v lokalitě Díly za zahradou, zateplení škol, solární panely na MŠ a sportovním areálu, vybudování Sběrného dvora odpadů a další drobnější akce. Největší stavební akcí byla v uplynulém období výstavba silničního obchvatu Sudoměřice – Skalica. Stavební akce jež probíhají v tomto období, nebo jsou připravovány jsou např. protipovodňové nádrže Telatniska, dobudování areálu na Baťově kanálu u přístaviště Výklopník, pročištění plavební cesty a vybudování nové plavební komory pro napojení Baťova kanálu na řeku Moravu, budování nových dětských hřišť, dobudování zázemí ve vinařském areálu ve Starém potoku, výstavba infrastruktury pro novostavby pro mladé občany apod. Vybudován je tzv. „nebeský“ rybník Bařinky u nádraží, dokončen a v provozu je areál firmy IZOS, ve vývoji je areál firmy HABA CZECH, ve které by mělo pracovat několik desítek zaměstnanců. Dále jsou zahájeny práce související s výstavbou kompostárny, výstavbou nové obřadní síně na hřbitově, budují se nové lokality pro bydlení „Pod Vápenkami“ (15 R), Díly za zahradou II, lokalita U starého hřbitova a v přípravě jsou další stavby či cyklostezky.