Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

historie obce v letopočtech

Asi 3000 let př. n.l. – dlouhodobé pravěké osídlení z pozdní doby kamenné na místě, kde dnes stojí křížení komunikací I/50 a I/70 (obchvat)

asi 1800 let př. n. l. – další dlouhodobé osídlení ze starší doby bronzové na stejném místě jako výše uvedené

od 1.- 2. století n. l. – poměrně rozsáhlá keltská osada, stejné místo jako předcházející

3.- 4. stol. n. l. – germánská osada z mladší doby římské, dtto

10. -12. stol. n. l. – velkomoravské a raně přemyslovské hradisko Hrúdy, pravděpodobně vybudováno za velkomoravského vládce Svatopluka, k ochraně před postupujícími barbary z východu.

11.stol. n.l. – sídlo feudála z hradiště Hrúdy přeneseno na hrad do Skalice, který pravděpodobně po celé 11 a 12. století patřil k Moravě.

Asi roku 1262 – komorník krále Přemysla Otakara II – Sudomír z rodu Tvrdišovců založil pohraniční ves Sudoměřice. Sudomír zemřel asi kolem roku 1264.

r. 1368 – první písemná zmínka o vesnici – Sudoměřice kupuje Beneš z Kravař a ze Strážnice od Alberta ze Šternberka, biskupa litomyšlského.

r. 1421 – vesnice zpustošena vojskem císaře Zikmunda, pod velením krutého Pipo Spana

r.1428 – 1433 – probíhaly spanilé jízdy husitů ( tzv. Rejsy ) – výpravy do Uher, které měly být odvetou za křižácké výpravy a propagandou husitství. Mnohokrát byla základnou naše vesnice, která tehdy byla silně husitská. Mnoho našich předků se na těchto loupeživých výpravách také aktivně podílelo.

9. 2. r. 1458 – táhl naší vesnicí s početným doprovodem a královnou matkou, nově zvolený uherský král Matyáš Korvín, který se vracel ze zajetí českého krále Jiřího z Poděbrad.

r.1467 – 1477 – boje mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. České královské vojsko mělo dlouhé měsíce ležení na Sudoměřicku, dodnes se tomuto místu říká Tábořisko.

Z r.1640 – Stará pečeť Sudoměřic. Ve znaku má štít s radlicí a vinařským kosířem.

Od r.1618 – 1648 – „Třicetiletá válka“ – obrovské škody v Sudoměřicích a okolí. V Sudoměřicích zůstalo 49 pustých gruntů a jen 29 obsazených.

2.pol. 17. století – pustošivé nájezdy tatarských a tureckých vojsk a velké plenění kraje.

r. 1678 – propukla v Sudoměřicích epidemie moru.

Kolem r. 1680 – nepokoje poddaných ze Sudoměřic proti šlechtě.

r. 1703-1708 – kurucké vpády

28. 7. 1708 – bitva početného císařského vojska s kuruckým vojskem u Sudoměřic při vrchu Šance směr Petrov.

13. 3. 1742 – v průběhu I. Slezské války přešlo pruské vojsko přes Sudoměřice.

2. 11. 1744 – zřízen starý hřbitov na Horním konci

2. pol. 18. stol. – vybudován hospodářský velkostatek na místě původního panského dvoru

2. pol. 18. stol. – postavena na Podhatí kaplička s obrazem Bolestné Matky Boží Panny Marie

r. 1866 – válka prusko – rakouská. Rozšířila se cholera, která usmrtila mnoho obyvatel i pruských vojáků, kteří jsou pochování u cesty na Horním konci.

10. 5. 1884 – položen základní kámen k nové školní budově. Následující rok obecní škola otevřena, jako dvojtřídka.

10. 9. 1887 – projel první vlak na železniční trati Veselí n.Mor.-Sudoměřice

r. 1889 – otevřena železniční trať Sudoměřice-Rohatec

r.1903-1906 – působila jako učitelka obecné školy v Sudoměřicích Fedora Bartošová, libretistka, která zde psala libreto k opeře Leoše Janáčka – Osud.

r. 1914 – r.1918 – 1. světová válka. Ze Sudoměřic padlo za války celkem 50 vojáků, několik z toho v legiích.

v r. 1918 – vznik svobodné republiky československé.

1. 5. 1919 – Velká obecní slavnost – vysázeny 3 lípy „Svobody“ u nádraží.

r. 1919 – vyhlášena I. Pozemková reforma, která měla za cíl omezení vlivu většinou německé šlechty a rozvoj venkovského prostředí. Provedena parcelace majetku hraběcí rodině z Mágnisů, (385 ha) ve prospěch legionářů a rodin padlých ve válce.

r. 1923 – přichází na sudoměřický tzv. „Zbytkový statek“ po strážnické hraběcí rodině Magnisů pan Jiří Němeček, který postupně splácel státu nově nabytý majetek.

r. 1931 – obec odkoupila část zbytkového statku (polovinu), kde dříve byly správní a hospodářské objekty, pro účely vybudování nového obecního úřadu a dalších zařízení pro místní hasiče.

r. 1930-33 – „Kostelní jednota“ za přispění štědrých darů od našich občanů vystavěla funkcionalistický kostel s patrociniem „Kristus Král“.

5. 6. 1933 – vysvěcen nový římskokatolický kostel v Sudoměřicích.

r.1939 -1945 – doba okupace naší vlasti německou armádou. V naší pohraniční obci žili a působili němečtí policisté a gestapáci.

12. 4. 1945 – naše vesnice osvobozena sovětskou a rumunskou armádou. Při osvobozování naší vesnice padlo 36 sovětských a 8 rumunských vojáků. Po přechodu fronty se našlo a pochovalo 11 německých vojáků. Ze Sudoměřic zemřelo na následky války 14 spoluobčanů.

r.1948 – 89 – období komunistické nesvobody.

Koncem 50. let – proběhla násilná kolektivizace sedláků a znárodnění živnostníků.

Začátkem 70. let – začalo s výstavbou sklepů ve Starém potoku i nového hřbitova za kostelem, pak následovala výstavba prodejny potravin na Stavbě, rozsáhlá rekonstrukce základní školy, výstavba oddechového zahrádkářského areálu,

začátkem 80. let – se postavila nová mateřská škola, dostavěla se větší část kanalizace, čistírna odpadních vod, požární nádrž, většina asfaltových komunikací, apod.

Od r.1989 – 2015 – obecní úřad dobudoval obecní infrastrukturu: byla provedena komplexní vodofikace, plynofikace, telefonní rozvody, nové asfaltové cesty, dobudovány chybějící kanalizační řady a propojení kanalizace přes potok. Realizovaly se další stavby – nová tělocvična, výstavba 9 nájemních bytů, technická infrastruktura v lokalitě Panské díly, výstavba hokejbalového areálu, parkoviště pro kamiony, výstavba 3 dětských hřišť, výstavba Domu pokojného stáří s 8 byty, výstavba nové ulice v lokalitě Díly za zahradou a zateplení škol, solární panely na MŠ a sportovním areálu, vybudování Sběrného dvoru odpadů a další drobnější akce. Největší stavební akcí byla v uplynulém období výstavba silničního obchvatu Sudoměřice-Skalice. Stavební akce jež probíhají v tomto období, nebo jsou připravovány: protipovodňové nádrže Telatniska, dobudování areálu na Baťově kanálu u přístaviště Výklopník, pročištění plavební cesty a vybudování nové plavební komory pro napojení Baťova kanálu na řeku Moravu, budování nových dětských hřišť, dobudování zázemí ve vinařském areálu ve Starém potoku, výstavba infrastruktury pro novostavby pro mladé občany atd. Postaven je "nebeský" rybník Bařinky u nádraží, dončen a v provozu je areál firmy IZOS, a staví se areál fi. HABA CZECH, ve které by mělo být několik desítek zaměstnanců. Zahajuje se s výstavbou kompostárny, výstavbou nové obřadní síně na hřbitově, budují se nové lokality pro bydlení "Pod Vápenkami" (15 R), Díly za zahradou II, lokalita U starého hřbitova a připravují se další  stavby a cyklostezky.