Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prodeje a pronájmy

Zveřejněnní záměru pronájmu pozemků parc.č. 562/2 a části 562/1

Značka: | Zveřejněno od: 13.05.2020 | Zveřejněno do: 29.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r pronajat pozemek p. č. 562/2 - o výměře 40 m² a část pozemku parc.č. 562/1 o výměře 30 m2 nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.05.2020

Zveřejněno do: 29.05.2020

Zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc.č. 10 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 07.05.2020 | Zveřejněno do: 25.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r propachtovat část pozemku parc. č. 10, o výměře 150 m², nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci SJM Jan Dřízga a Ludmila Dřízgová, bytem č.p. 377, 696 66 Sudoměřice. Více informací naleznete v příloze tohoto uveřejnění.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 07.05.2020

Zveřejněno do: 25.05.2020

Zveřejnění záměru směny pozemků v lokalitě Pod Vápenkami

Značka: | Zveřejněno od: 05.05.2020 | Zveřejněno do: 22.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r s m ě n i t nově vzniklé pozemky ve vlastnictví Obce Sudoměřice p.č. 4903/3 o výměře 3m², p.č. 4903/2 o výměře 45m², p.č. 1591/25 o výměře 56 m², které vznikly na základě geometrického plánu č. 904-161/2019 zpracovaného Bc. Petrem Kočvarou, MBA (pozemky p.č. 4903/3 a p.č. 4903/2 vznikly oddělením z pozemku p.č. 4903; pozemek p. č. 1591/25 vznikl oddělením z pozemku p. č. 1591/17), vše v katastrálním území a obci Sudoměřice (celková hodnota směňovaných pozemků je 23.400,- Kč); za nově vzniklé pozemky soukromého vlastníka p.č. 4902/9 o výměře 126m² a p.č. 4902/10 o výměře 352m², které vznikly na základě geometrického plánu č. 904-161/2019 zpracovaného Bc. Petrem Kočvarou, MBA (pozemky p.č. 4902/9 a p.č. 4902/10 vznikly oddělením z pozemku p.č. 4902), vše v katastrálním území a v obci Sudoměřice (celková hodnota směňovaných pozemků je 107.550,- Kč). Vzhledem k hodnotě pozemků, které budou předmětem směny, bude doplatek Obce Sudoměřice ve prospěch soukromého vlastníka ve výši 84.150,- Kč. Náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Obec Sudoměřice. Více informací naleznete v příloze tohoto záměru.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 05.05.2020

Zveřejněno do: 22.05.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.122 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 23.04.2020 | Zveřejněno do: 11.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat pozemek p. č. 122 – zahrada - o výměře 28 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci Janu Balážovi, bytem Sudoměřice 60, 696 66. Více informací v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.04.2020

Zveřejněno do: 11.05.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 937 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 23.04.2020 | Zveřejněno do: 11.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat pozemek p. č. 937 – zastavená plocha a nádvoří - o výměře 22 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci SJM Ludmile a Miroslavu Polakovičovým, bytem Sudoměřice 196, 696 66.Více informací v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.04.2020

Zveřejněno do: 11.05.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 708 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 23.04.2020 | Zveřejněno do: 11.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat pozemek p. č. 708 – orná půda - o výměře 562 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci Petru Gavlíkovi, bytem Sudoměřice 382, 696 66.Více informací v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.04.2020

Zveřejněno do: 11.05.2020

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc.1889/2, 1886/3 a část 1887 o výměře 1160 m2 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 17.04.2020 | Zveřejněno do: 04.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r pronajat pozemky p.č. 1889/2 - o výměře 2896 m², p.č. 1886/3 - o výměře 866 m² a část pozemku p.č. 1887 - o výměře 1160 m², nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci Zdeňkovi Fojtíkovi, bytem Sudoměřice 195, 696 66. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.04.2020

Zveřejněno do: 04.05.2020

Zveřejnění prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 150/6 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 17.04.2020 | Zveřejněno do: 04.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, tzn.nově vzniklý pozemek parc. č. 150/6 druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, výměra 42 m2, který vznikl na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.915-46/2020, který vypracoval Bc.Petr Kočvara, MBA, Strážnice, potvrzen KÚ dne 15.4.2020, oddělení o d pozemku parc.č.150/1 v k.ú. Sudoměřice. Výše uvedený pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na LV č.1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín pro obec Sudoměřice a k.ú. Sudoměřice.Předem vybranému zájemci: Ing. Janu Gavlíkovi, Sudoměřice 41, 696 66 Sudoměřice, více informací v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.04.2020

Zveřejněno do: 04.05.2020

Zveřejnění záměru propachtovat pozemek parc.č. 9 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.04.2020 | Zveřejněno do: 24.04.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r propachtovat pozemek p. č. 9, o výměře 68 m², nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci SJM Petr Rosypálek a Martina Rosypálková, bytem č.p. 376, 696 66 Sudoměřice. Více informací v příloze tohoto oznámení..

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 08.04.2020

Zveřejněno do: 24.04.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 03.04.2020 | Zveřejněno do: 20.04.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat pozemek p. č. 1606/1 - zastavěná plocha a nádvoří -  o výměře 112 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci panu Miroslavu Miškěříkovi, bytem Sudoměřice 66, 696 66. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 03.04.2020

Zveřejněno do: 20.04.2020