Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prodeje a pronájmy

Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc.č. 1786/117 a 1786/121 v k.ú. Sudoměřice

 

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to:

 

·            část pozemku parc.č. 1786/117  v k. ú. Sudoměřice – ostatní plochy, jiná plocha – o výměře 43 m2,

·            část pozemku parc.č. 1786/121 v k.ú. Sudoměřice – ostatní plocha, ostatní komunikace – o výměře 3 m2,

Dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy č.857-Č12/2018 ze dne 24.10.2018,vznikne sloučením výše uvedených pozemků nový pozemek parc.č. 1786/252 v k.ú. Sudoměřice – ostatní plocha, jiná plocha – o výměře 45 m2. Tento nově vzniklý pozemek je předmětem prodeje.

 

O zveřejnění záměru prodeje výše uvedených částí pozemků z majetku obce rozhodlo Zastupitelstvo obce Sudoměřice na svém 4. zasedání dne 17. 12. 2018 (usnesení bod č.  4/7)

 

 

Další zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 28. ledna 2019 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice.

Podání nabídky:

Bližší informace podá: 

starosta obce p. František Mikéska, tel. 777 277 714

místostarosta obce p. Robert Šrédl, tel. 702 228 247

E- mail:  pod.sudomerice@seznam.cz

OÚ Sudoměřice č.p. 322

Číst více

Zveřejnění záměru směny pozemků mezi Obcí Sudoměřice a Žerotín a.s.

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to tak, že:

 

z vlastnictví Obce Sudoměřice přejdou do vlastnictví Žerotín a.s., se sídlem Strážnice, tyto pozemky:

·        parc. č. 1395/4  druh pozemku ostatní plocha, výměra 16 m2,

·        parc. č. 1397/5 druh pozemku ostatní plocha, výměra 13 m2,

·        parc.č. 1399/7 druh pozemku ostatní plocha, výměra 12 m2,

·        parc.č. 3454 druh pozemku orná půda, výměra 1757 m2,

·        parc.č. 4351/1 druh pozemku vinice, výměra 139 m2,

·        parc.č. 4357/1 druh pozemku vinice, výměra 583 m2,

·        parc.č. 4402/1 druh pozemku vinice, výměra 342 m2,

·        parc.č. 4431/1 druh pozemku vinice, výměra 440 m2,

 

a

 

z vlastnictví Žerotín a.s., se sídlem Strážnice,  přejdou do vlastnictví Obce Sudoměřice tyto pozemky:

·     parc. č. 1031/1 druh pozemku trvalý travní porost, výměra 3 176 m2,

·     nově vzniklý pozemek parc.č. 3207/3 druh pozemku orná půda, výměra 45 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.851-114/2018,vypracovaný Bc.Petrem Kočvarou MBA, Strážnice.

 

Bližší informace podá: 

starosta obce p. Stanislav Tomšej, tel. 724 165 469

místostarosta obce p. František Mikéska, tel. 777 277 714

E- mail:  pod.sudomerice@seznam.cz

OÚ Sudoměřice č.p. 322

Číst více

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 1786/17,1786/172 a 1786/173 v k.ú. Sudoměřice

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to:

 

·        pozemek parc.č. 1786/17  v k. ú. Sudoměřice – vinice  – o výměře 2654  m2,

·        pozemek parc.č. 1786/172  v k. ú. Sudoměřice – vinice  – o výměře 722  m2,

·        pozemek parc.č. 1786/173  v k. ú. Sudoměřice – vinice  – o výměře 1321  m2.

Bližší informace podá: 

starosta obce p. Stanislav Tomšej, tel. 724 165 469

místostarosta obce p. František Mikéska, tel. 777 277 714

E- mail:  pod.sudomerice@seznam.cz

OÚ Sudoměřice č.p. 322

Číst více

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1666/36 v k.ú. Sudoměřice

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to:

 

·            nově vzniklý pozemek parc.č. 1666/36 v k. ú. Sudoměřice – ostatní plochy, ostatní komunikace  – o výměře cca 103 m2, který vznikl na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.846-285/2018.

Bližší informace podá: 

starosta obce p. Stanislav Tomšej, tel. 724 165 469

místostarosta obce p. František Mikéska, tel. 777 277 714

E- mail:  pod.sudomerice@seznam.cz

OÚ Sudoměřice č.p. 322

Číst více