Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Značka: | Zveřejněno od: 05.02.2020 | Zveřejněno do: 21.02.2020 | Typ: Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky- Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020 - kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 navrhovaného znění opatření obecné povahy ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 navrhovaného znění opatření obecné povahy, a ze zákazu vjezdu s motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 tohoto OOP.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 05.02.2020

Zveřejněno do: 21.02.2020

Veřejná vyhláška – Doručení návrhu změny č.1 územního plánu Sudoměřice a oznámení veřejného projednání

Značka: | Zveřejněno od: 27.01.2020 | Zveřejněno do: 05.03.2020 | Typ: Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění - Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č.1 územního plánu Sudoměřice a oznámení veřejného projednání.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 27.01.2020

Zveřejněno do: 05.03.2020

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou- závěr zjišťovacího řízení – Výrobní hala TS – tech, s.r.o., průmyslová zóna Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.01.2020 | Zveřejněno do: 20.01.2020 | Typ: Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou- závěr zjišťovacího řízení - Výrobní hala TS - tech, s.r.o., průmyslová zóna Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 02.01.2020

Zveřejněno do: 20.01.2020

Obecně závazná vyhláška č.5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Značka: | Zveřejněno od: 17.12.2019 | Zveřejněno do: 02.01.2020 | Typ: Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se dne 16.12.2019 usnesením č. 12/12 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.12.2019

Zveřejněno do: 02.01.2020

Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Značka: | Zveřejněno od: 17.12.2019 | Zveřejněno do: 02.01.2020 | Typ: Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se dne 16.12.2019 usnesením č. 12/10 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.12.2019

Zveřejněno do: 02.01.2020

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o nočním klidu

Značka: | Zveřejněno od: 17.12.2019 | Zveřejněno do: 02.01.2020 | Typ: Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se dne 16.12.2019 usnesením č. 12/8 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 17.12.2019

Zveřejněno do: 02.01.2020

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Značka: | Zveřejněno od: 12.12.2019 | Zveřejněno do: 31.12.2022 | Typ: Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Od vydání opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění opatření č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 12.12.2019

Zveřejněno do: 31.12.2022