Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru pronájmu prostor

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §  39 odst. 1 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r pronajmout prostor skladiště o rozměrech cca 19 x 12,5 m nacházející se v budově bez č.p./bez č.e. (průmyslový objekt), která je součástí pozemku p. č.  982/4 (pozn: budova areálu bývalého Slokova; dále také jako „předmět nájmu“), nacházející se v katastrálním území a obci Sudoměřice. Shora uvedený předmět nájmu je zapsán na listu vlastnictví č.  1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musejí být doručeny obecnímu úřadu do 5. 3. 2020 do 12:00 hodin a to v uzavřené obálce s nápisem „Pronájem skladových prostor – neotvírat pře termínem“. Tato obálka bude dále označena zpáteční adresou žadatele. Pro podání nabídky doporučujeme využít zveřejněného formuláře, který je přílohou zveřejněného záměru.

 

Přílohy