Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Biocentrum Kratiny – dosadba solitérních stromů

Výsadbou lesních dřevin dojde k druhovému doplnění přírodě blízkých lesních a mokřadních společenstev nivy potoka a vytvoření mozaikovité lesně mokřadní plocha vyvíjející se přírodě blízkým způsobem. Cílem tohoto projektu je zvýšení funkčnosti prvku USES (Územní systém ekologické stability) a oslabení vlivy invazivních rostlin a eutrofizace (proces obohacování vod o živiny). Výsadbou podpořit druhovou diversitu a krajinný ráz v okrajovém území CHKO Bílé Karpaty, ale také vázané druhy bezobratlých a obratlovců vázaných na tyto stromy. 

 

Způsobilé výdaje: 402 119 Kč

Výše dotace: 341 801 Kč

Hrazeno z rozpočtu obce Sudoměřice: 60 318 Kč

Délka realizace: 3.3.2021 – 31.12.2023