Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhlášky

Zveřejnění oznámení záměru – „Výstavba nové železniční zastávky Baťův kanál – Výklopník“

Výstavba nové železniční zastávky Baťův kanál – Výklopník, k.ú. Sudoměřice, okres Hodonín – zveřejnění oznámení záměru

posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění tohoto oznámení záměru je k veřejnému nahlédnutí v termínu

od 26. listopadu  2014 do 12. prosince 2014 na OÚ Sudoměřice

v  Po a St – 8:00 – 17:00 hod

   Út a  Čt – 8:00 – 15:30 hod

   Pá            8:00 – 14:00 hod

Číst více

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1599/32 v k. ú. Sudoměřice

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to pozemek parc. č. 1599/32 v k. ú. Sudoměřice – ostatní zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 171 m2. O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém XXXIV. zasedání dne 19. 9. 2014 (usnesení bod č.  XXXIV/17). Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 04. 12. 2014 na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice.

Číst více

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č.935 a parc.č. 947/11 v k. ú. Sudoměřice

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to pozemeky parc. č. 935 v k. ú. Sudoměřice – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 49 m2 a pozemek parc.č. 947/11 v k.ú. Sudoměřice – a ostatní plocha – o výměře 19 m2. O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém XXXIV. zasedání dne 19. 9. 2014 (usnesení bod č.  XXXIV/10). Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 04. 12. 2014 na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice.

Číst více

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 140 v k. ú. Sudoměřice

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to pozemek parc. č. 140 v k. ú. Sudoměřice – zahrada – o výměře 231 m2 . O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém XXXIV. zasedání dne 19. 9. 2014 (usnesení bod č.  XXXIV/9). Zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 04. 12. 2014 na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice.

Číst více

AKTUALIZOVANÁ výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

AKTUALIZOVANÁ výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Číst více