Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – ochrana lesů

Značka: | Zveřejněno od: 03.11.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021. Více v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 03.11.2022

Zveřejněno do: 31.12.2023