Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Návrh opatření obecné povahy

Značka: | Zveřejněno od: 08.11.2023 | Zveřejněno do: 24.11.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber) v zájmu prevence závažných majetkových škod, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu; zejména v případech, kdy bobří sídla a hráze ohrožují bezpečnost a stabilitu staveb infrastruktury, znemožňují plynulý odtok vody nebo významně omezují hospodářské využití okolních pozemků tak, že je nelze využívat v souladu s druhem pozemku a jeho způsobem využití. Na základě výjimky povolené tímto opatřením lze škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského jeho rušením a poškozováním či ničením jím užívaných sídel (§ 50 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny), konkrétně a) likvidací bobřích sídel (nor, hradů a polohradů); b) odstraňováním nebo zprůtočňováním bobřích hrází; c) vypouštěním rybníků a umělých vodních nádrží, které jsou součástí jeho biotopu, v souladu se schváleným manipulačním řádem. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 08.11.2023

Zveřejněno do: 24.11.2023