oficiální web obce
Sudoměřice
<div class='top_akce'>
   
	<div class='nazev_obec'>OBEC  SUDOMĚŘICE</div>	<div class='popisek' ><a href='https://www.obecsudomerice.cz/novinky.html?x=153'>Letecký snímek na centrální část obce Sudoměřice, s kostelem, základní školou, mateřskou školou, statkem a návsí. V dálce je silueta sousední obce Petrov. </a></div>
	</div><div class='top_akce'>
   
	<div class='nazev_obec'>Svatováclavská pěší pouť do Petrova</div>	<div class='popisek' ><a href='https://www.obecsudomerice.cz/novinky.html?x=196'>Farní úřad Sudoměřice  a Obec Sudoměřice zvou všechny naše občany, věřící i nepraktikující křesťany, na SVATOVÁCLAVSKOU PĚŠÍ POUŤ v pátek 28. září 2018 do sousední obce Petrov. Tato pěší pouť bude k uctění památky hlavního patrona České republiky, našeho přemyslovskéh</a></div>
	</div>
Nacházíte se: obecsudomerice.cz » obec / úřad » Úřední deska

Úřední deska

Na této stránce najdete vyhlášky a informace obecního úřadu rozdělené podle legendy níže.

→ Vstup do ARCHIVU úřední desky


Rychlá navigace:  vyhlášky     informace     smlouvy 

Vyhlášky

IDNázev - popisVyvěšenoStáhnout
745 Kú JmK Brno
Veřejná vyhláška - oznámení návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018.
16.01.2019 - 16.02.2019 Příloha
744 Zveřejnění záměru prodeje pozemků z majetku obce
  Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek, a to:   ·            část pozemku parc.č. 1786/117  v k. ú. Sudoměřice – ostatní plochy, jiná plocha – o výměře 43 m2, ·            část pozemku parc.č. 1786/121 v k.ú. Sudoměřice – ostatní plocha, ostatní komunikace – o výměře 3 m2, Dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy č.857-Č12/2018 ze dne 24.10.2018,vznikne sloučením výše uvedených pozemků nový pozemek parc.č. 1786/252 v k.ú. Sudoměřice – ostatní plocha, jiná plocha – o výměře 45 m2. Tento nově vzniklý pozemek je předmětem prodeje.   O zveřejnění záměru prodeje výše uvedených částí pozemků z majetku obce rozhodlo Zastupitelstvo obce Sudoměřice na svém 4. zasedání dne 17. 12. 2018 (usnesení bod č.  4/7)     Další zájemci se mohou přihlásit písemně nejpozději do 28. ledna 2019 do 12:00 hodin na adrese: Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66  Sudoměřice. Podání nabídky: Bližší informace podá:  starosta obce p. František Mikéska, tel. 777 277 714 místostarosta obce p. Robert Šrédl, tel. 702 228 247 E- mail:  pod.sudomerice@seznam.cz OÚ Sudoměřice č.p. 322
10.01.2019 - 28.01.2019 Příloha
737 Střednědobý výhled rozpočtu obce Sudoměřice na rok 2020-2021
27.12.2018 - 31.12.2019 Příloha
736 Rozpočet obce Sudoměřice na rok 2019
27.12.2018 - 31.12.2019 Příloha
688 Schválený Závěrečný účet obce Sudoměřice za rok 2017
30.05.2018 - 30.06.2019 Příloha
645 Schválený Střednědobý rozpočtový výhled na období let 2019 - 2020
Schválený Střednědobý rozpočtový výhled na období let 2019 - 2020 Obce Sudoměřice. Schváleno usn. č. XXXV/8 ze dne 18.12.2017.
19.12.2017 - 31.12.2019 Příloha
644 Schválený rozpočet obce na r. 2018
 Schválený rozpočet obce na r. 2018. Schváleno usnesením č. XXXV/5  dne 18.12.2017   
19.12.2017 - 31.12.2019 Příloha
523 uzsvm Hodonín
AKTUALIZOVANÁ výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  AKTUALIZOVANÁ výzva k 1.8.2017 úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. 
08.09.2016 - 31.12.2023 Příloha


Rychlá navigace:  vyhlášky     informace     smlouvy 

Informace

IDNázev - popisVyvěšenoStáhnout
741 DSO - Obce pro Baťův kanál
Oznámení o zveřejnění schváleného RO č.5 za rok 2018.
08.01.2019 - 28.02.2019 Příloha
740 DSO - Obce pro Baťův kanál
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019.
08.01.2019 - 31.12.2019 Příloha
724 Státní pozemkový úřad Břeclav
Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
09.10.2018 - 06.02.2019 Příloha
693 Oznámení o zveřejňování dokumentů - Mikkroregion Strážnicko
02.07.2018 - 30.06.2019 Příloha
686 DSO - Obce pro Baťův kanál
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO – Obce pro Baťův kanál za rok 2017. Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2017 je zveřejněn na: https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/ .Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2017 byl schválen na 82. shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 24.5.2018.Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS. 
30.05.2018 - 31.05.2019 Příloha
674 MAS Strážnicko
AKTUÁLNĚ Z MAS Strážnicko  Vážení občané Strážnicka, MAS (Místní akční skupina) Strážnicko, z.s.  má pro letošní rok připraveny další výzvy pro podání vašich projektů na rozvoj Strážnicka v různých operačních programech EU. Můžete podávat vaše žádosti o podporu až do konce roku 2020 ve smyslu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strážnicko – je i Váš kraj“. Bližší informace naleznete v příloze.  
21.03.2018 - 28.02.2019 Příloha
558 UZSVM Hodonín
AKTUALIZOVANÁ výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  AKTUALIZOVANÁ výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.  
21.02.2018 - 31.12.2023 Příloha
647 Mikroregion Strážnicko
Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2018 a střednědobý výhled Mikroregionu Strážnicko 2018 - 2020. Oznámení o zveřejňování dokumentů dle novely Z.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
20.12.2017 - 30.04.2019 Příloha
575 DSO - Obce pro Baťův kanál
Rozpočtový výhled na období 2018-2022 DSO-Obce pro Baťův kanál je zveřejněn na webové adrese: https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/ Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí: kancelář DSO-Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 27, 695 01 Hodonín u p. Martiny Horáčkové, DiS.   
17.03.2017 - 31.12.2022

Rychlá navigace:  vyhlášky     informace     smlouvy 

Smlouvy

IDNázev - popisVyvěšenoStáhnout
739 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Sudodměřice
 2/2019/Dot - Obce pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí
07.01.2019 - 07.01.2023 Příloha
738 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Sudoměřice
 č. 1/2019 - Rodiče dětem , z.s.
07.01.2019 - 07.01.2023 Příloha
735 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2/2018
 prodloužení čerpání poskytnuté dotace pro ŘKF
21.12.2018 - 23.12.2023 Příloha
725 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Sudoměřice
 Dotace na realizaci stavby : Cyklostezka Veselí nad Moravou- Hodonín, úsek silnice I/55-Výklopník Sudoměřice
11.10.2018 - 11.10.2023 Příloha
694 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce
23.07.2018 - 23.07.2023 Příloha
680 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Sudoměřice
- spolufinancování sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2018 
25.04.2018 - 25.04.2023 Příloha
670 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 7/2018 - Český svaz včelařů, z.s. - ZO Rohatec
20.02.2018 - 20.02.2023 Příloha
669 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 12/2018 - Spolek přátel destilátů
06.02.2018 - 06.02.2023 Příloha
665 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 13/2018 - Svaz důchodců ČR, Místní organizace Sudoměřice
06.02.2018 - 06.02.2023 Příloha
663 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 11/2018- Vlastimil Hynčica
05.02.2018 - 06.02.2023 Příloha
664 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 4/2018- Kulturní spolek Zvedlá závora 2014
03.02.2018 - 03.02.2023 Příloha
661 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 6/2018 - Michal Novický
31.01.2018 - 01.02.2023 Příloha
660 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 10/2018 - ZO ČZS Sudoměřice
31.01.2018 - 01.02.2023 Příloha
659 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 2/2018 -Římskokatolická farnost Sudoměřice
31.01.2018 - 31.01.2023 Příloha 1
Příloha 2
658 Smlouva o poskytnutí individuální dotace 9/2018 - Sportovní klub Sudoměřice, z.s. - oddíl hokejbalu
31.01.2018 - 01.02.2023 Příloha
657 Smlouva o poskytnutí individulání dotace 8/2018-Sportovní klub Sudoměřice , z.s.- oddíl kopané
31.01.2018 - 01.02.2023 Příloha
656 Smlouva o poskytnutí individulání dotace 5/2018 - Myslivecký spolek Valcha Sudoměřice
31.01.2018 - 01.02.2023 Příloha
651 Smlouva o poskytnutí individulání dotace č.1/2018 - Rodiče dětem, z.s. při ZŠ Sudoměřice
02.01.2018 - 09.01.2023 Příloha
649 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 16/2017 Malovaný kraj
05.10.2017 - 05.10.2022 Příloha
648 Smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 15/2017 Adéla Bučková
27.07.2017 - 27.07.2022 Příloha
604 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 7/2017
 na činnost ZO ČZS Sudoměřice
18.04.2017 - 19.04.2020 Příloha
581 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Sudoměřice
- spolufinancování sociálních služeb
12.04.2017 - 12.04.2022 Příloha
596 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sudoměřice - MAS Strážnicko
 Dotace na výměnu a aktualizaci doprovodné infrastruktury stávajících cyklotras
22.03.2017 - 23.03.2020 Příloha
605 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 8/2017
 na činnost ČSV o.s., ZO Rohatec
08.03.2017 - 09.03.2020 Příloha
650 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 5/2017 Novický Michal
01.03.2017 - 01.03.2022 Příloha
561 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č.11/2017 - Spolek přátel destilátů
17.02.2017 - 17.02.2022 Příloha
560 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č.4/2017 - Vlastimil Hynčica
17.02.2017 - 17.02.2022 Příloha
555 Smlouva o poskytnutí individuální dotace 10/2017 - Svaz důchodců ČR, MO Sudoměřice
10.02.2017 - 10.02.2022 Příloha
554 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č.9/2017 - Myslivecký spolek Valcha Sudoměřice
10.02.2017 - 10.02.2022 Příloha
553 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 1/2017- Římskokatolická farnost Sudoměřice
10.02.2017 - 10.02.2022 Příloha
552 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 12/2017 - Kulturní spolek Zvedlá závora 2014
10.02.2017 - 10.02.2022 Příloha
601 Veřejnoprávní smlouva o vykonávání přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
06.02.2017 - 07.02.2020 Příloha
600 Smlouva o poskytnutí individuální dotace 6/2017 "Rodiče dětem,z.s."
 finanční a kulturní podpora mimoškolní činnosti ZŠ a MŠ Sudměřice
02.02.2017 - 03.02.2022 Příloha
599 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č.3/2017
 na činnost oddílu hokejbalu
02.02.2017 - 03.02.2022 Příloha
598 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č.2/2017
na činnost oddílu kopané
02.02.2017 - 03.02.2020 Příloha
597 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Sudoměřice
 Úhrada vlastního podílu nákladů projektu " Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův kanál"
04.01.2017 - 05.01.2020 Příloha
496 Smlouva o poskytnutí individulální dotace - Novický Michal
09.05.2016 - 09.05.2019 Příloha
489 Smlouva o poskytnutí individuální dotace
 Kulturní spolek Zvedlá závora 2014
27.04.2016 - 27.04.2019 Příloha
484 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 6/2016 - Rodiče dětem, z.s.
14.04.2016 - 17.04.2020 Příloha
483 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 8/2016 - ZO ČSV Rohatec
14.04.2016 - 17.04.2020 Příloha
476 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č,9/2016 - Myslivecký spolek Valcha Sudoměřice
17.02.2016 - 17.02.2021 Příloha
475 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.
15.02.2016 - 15.02.2021 Příloha
474 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 7/2016 - ZO ČZS Sudoměřice
15.02.2016 - 15.02.2021 Příloha
473 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 1/2016 - ŘK farnost Sudoměřice
11.02.2016 - 11.02.2021 Příloha
472 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 10/2016 - Svaz důchodců ČR
11.02.2016 - 11.02.2021 Příloha
471 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 4/2016 - Vlastimil Hynčica
11.02.2016 - 11.02.2021 Příloha
470 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 11/2016 - Spolek přátel destilátů
11.02.2016 - 11.02.2021 Příloha
468 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č.3/2016 - SK Sudoměřice hokejbal
03.02.2016 - 28.02.2019 Příloha
467 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č.2/2016 - SK Sudoměřice fotbal
03.02.2016 - 28.02.2019 Příloha
nejbližší kulturní akce
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<<Leden 2019 >>

Aktuální informace
© Obec Sudoměřice 2012 ... Grafický návrh zpracoval a redakční systém vytvořil IDEX.cz