Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poplatky

Místní poplatek ze psů:

Práva a povinnosti poplatníků jsou vymezeny v Obecně závazné vyhlášce obce Sudoměřice č. 4/2019, o místním poplatku ze psů: zde

 

Kdo je poplatníkem?

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Sudoměřice. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Kdy vzniká a zaniká poplatková povinnost?

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího 3 měsíců.

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Jaká je výše poplatku?

 • za prvního psa: 100 Kč/rok
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 150 Kč/rok 

 

Jakým způsobem se lze zaregistrovat k poplatku ze psů?

Poplatník vyplní formulář ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů, který musí být vlastnoručně podepsán, a to do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců. Při registraci obdrží jeho držitel evidenční známku pro psa. 

 

Jak postupovat v případě změny údajů v přiznání k poplatku ze psů, úhynu psa, jeho prodeji, apod.?

Veškeré změny je nutno oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Práva a povinnosti poplatníků za komunální odpad jsou vymezeny v Obecně závazné vyhlášce obce Sudoměřice č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: zde (dále jen „poplatek za komunální odpad“).

 

Kdo je poplatníkem?

Poplatek za komunální odpad platí:

 • a) fyzická osoba,
 • která má v obci trvalý pobyt
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.  
 • b) fyzická osoba,
 • která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Do kdy je poplatník povinen se přihlásit k poplatku?

Poplatník je povinen ohlásit na OÚ Sudoměřice vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla a vyplnit formulář Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Ostatní poplatníci (cizinci a vlastníci domů a bytů, kde není hlášena k pobytu žádná osoba) do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Stejně tak je povinnost ohlásit i zánik nebo změnu své poplatkové povinnosti, popřípadě doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.

 

Jaká je výše poplatku?

Poplatek za komunální odpad činí: 500 Kč/osobu/rok.

 

Osvobození a úlevy

1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 •  umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby nebo
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2. Od poplatku se osvobozují:

 • fyzická osoba dle čl.2 odst. 1 písm. a) v OZV č. 3/2019, která v příslušném roce dovrší věk 70 let a více
 • třetí a každé další nezaopatřené dítě v rodině s více než dvěma dětmi,
 • fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně,
 • fyzická osoba s trvalým pobytem v místech, kde se neprovádí svoz odpadu (č.p. 346 a 345 u Výklopníku).

3. Nárok na úlevu od poplatků má poplatník dle čl.2 odst.1 OZV č. 3/2019, který prokáže dlouhodobou nepřítomnost v obci, nejméně však nepřerušovaně tři měsíce z příslušného kalendářního roku-úleva bude vyměřena ve výši příslušného podílu z celého poplatku.

 

Způsoby úhrady místních poplatků

Poplatky můžete hradit:

 • hotově/kartou na pokladně OÚ Sudoměřice – č.p. 322 
 • hotově úhradou složenky na pobočkách České pošty
 • bezhotovostním bankovním převodem na č.ú. 8127671/0100, V.S. uvést: č.p. RD, do poznámky uvést: „poplatek za odpad“.

 

Na koho se obrátit?

OÚ Sudoměřice č.p. 322, 696 66 Sudoměřice

tel.: 518 335 222, e-mail: podatelna@obecsudomerice.cz